Magdalena Lampart-Kałużniacka, Tomasz Heese
Koszalin University of Technology

Streszczenie
Prezentowany Porównanie przydatności struktur twardych do szacowania wieku i analiza składu chemicznego otolitów okonia Perca fluviatilis (L.) pochodzącego z rekultywowanego Jeziora Trzesiecko.
Prowadzone badania wskazały, że najbardziej czytelną strukturą do szacowania wieku u okonia pochodzącego z Jeziora Trzeskiecko był promień płetwy grzbietowej D. Otolity okazały się strukturami bardziej problematycznymi. Trudno było na ich podstawie szacować wiek, jednocześnie były bardzo „kruche”, co uniemożliwiło wykonanie na ich podstawie preparatów mikroskopowych. Prawdopodobnie było to związane z ich budową krystaliczną. Tempo wzrostu można było obliczyć tylko na podstawie łuski. Stąd rozsądne wydaje się działanie w którym, szacowanie wieku i wyznaczanie tempa wzrostu prowadzi się w oparciu o kilka elementów. Opieranie badań tylko na jednej wybranym elemencie, skutkuje dużą zmiennością uzyskiwanych wyników. Świadczyć o tym może, chociażby brak zgodności danych, uzyskiwanych w czasie badań, prowadzonych przez różne osoby, które szacowały wiek dla ryb w oparciu o te same struktury twarde. Odnotowanie atomów żelaza w otolitach, może być efektem kumulacji tego metalu w organizmach żywych, a źródłem jego jest związek chemiczny, aplikowany do jeziora w celu poprawy jego stanu ekologicznego.

Słowa kluczowe
Okoń Perca fluviatilis, otolity, łuski, promienie płetw, wiek, skład chemiczny w otolitach

Comparison of Hard Structures for Age Estimation and Chemical Composition Analysis of Otoliths of Perch from Lake Trzesiecko under Reclamation

Abstract
The study revealed that the ray of the dorsal fin D was the most readable structure for age estimation in perch from Lake Trzesiecko. Otoliths turned out to be more problematic structures. Age estimation based on otoliths was difficult, and the structures were very brittle, which made it impossible to prepare microscope slides. This was probably related to their crystal structure. Growth rate could only be calculated based on the scale. In the case of older specimens aged 5+ and more, however, it was difficult to identify the mark related to the first year of life due to the low readability of the middle part of the scale. This results in inflated results obtained for group L1. Studies on age of fish should be conducted based on several structures due to the possibility of verification of the obtained results. Performing the analysis of only one selected element results in high variability of the obtained data, and therefore inaccurate conclusions. The recorded presence of iron atoms in the otoliths suggests the accumulation of the metal resulting from the application of chemical compounds by man in living organisms.

Keywords 
perch Perca fluviatilis, otolith, scales, rays fins, age, chemical compositions of otolith

Pełny tekst / Full text
PDF (English)