Waldemar Wojcik*, Saltanat Adikanova**, Yerzhan Amangazinovich Malgazhdarov**, Muratkan Nabenovich Madiyarov**, Anar Bazarovna Myrzagaliyeva**, Nurlan Muhanovich Temirbekov**, Mukhtar Junisbekov**, Lucjan Pawłowski*
*Lublin University of Technology, Poland; **East Kazakhstan State Technical University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

Streszczenie
Celem pracy jest stworzenie matematycznego modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z pojazdów. W tym artykule zaproponowano zastosowanie podejścia probabilistycznego i statystycznego do modelowania rozprzestrzeniania się szkodliwych zanieczyszczeń w atmosferze z pojazdów na przykładzie miasta Ust-Kamenogorsk. Stosując uproszczoną metodologię modelowania stochastycznego, można konstruować skuteczne numeryczne algorytmy obliczeniowe, które znacznie redukują ilość obliczeń bez utraty dokładności.

Słowa kluczowe
pulsacje turbulentne, model statystyczny, pojazdy mechaniczne, rozwiązanie numeryczne, źródło, rozprzestrzenianie się szkodliwych zanieczyszczeń

Probabilistic and Statistical Modelling of the Harmful Transport Impurities in the Atmosphere from Motor Vehicles

Abstract
The aim of the work is to create a mathematical model for the distribution of emissions from vehicles. In this article, it was proposed to use the probabilistic and statistical approach for modelling the distribution of harmful impurities in the atmosphere from vehicles using the example of the Ust-Kamenogorsk city. Using a simplified methodology of stochastic modelling, it is possible to construct effective numerical computational algorithms that significantly reduce the amount of computation without losing their accuracy.

Keywords 
turbulent pulsations, statistical model, motor vehicles, numerical solution, source, distribution of harmful impurities

Pełny tekst / Full text
PDF (English)