Barbara Kościelnik, Aleksandra Kowalska
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych jednego węzła układu technologicznego podczyszczania ścieków przemysłowych, których dominującym składnikiem były resztki kleju oraz utwardzacza. Badania dotyczyły koagulacji siarczanem glinu Al2(SO4)3 i sedymentacji grawitacyjnej. Ponadto, oceniono wpływ dawki koagulanta, czasu sedymentacji oraz stężenia początkowego zanieczyszczeń na efektywność procesu.
Zastosowanie koagulacji siarczanem glinu umożliwiło zmniejszenie o około 80% stężenia substancji organicznych trudno rozkładalnych wyrażonych jako ChZT oraz o 75% stężenia węgla organicznego. Jako optymalne warunki procesu przyjęto dawkę Al2(SO4)3 wynoszącą 0,6 g/dm3 oraz czas sedymentacji ts 2 godziny. Wartości wskaźników zanieczyszczeń w wodzie nadosadowej po koagulacji zależały ściśle od stężenia początkowego w ściekach, przy czym zależność ta (spadek) była liniowa.
Zaproponowano, aby ścieki po koagulacji i sedymentacji grawitacyjnej były doczyszczane w kolejnych węzłach, tj. w procesie filtracji grawitacyjnej oraz sorpcji.
Na podstawie uzyskanych wyników badań wyznaczono, stosując metodę punktu centralnego, równania analityczno-empiryczne opisujące wpływ poszczególnych parametrów niezależnych na wartości parametrów wynikowych.

Słowa kluczowe
podczyszczanie ścieków organicznych, kleje organiczne, przetwórstwo drewna, oczyszczanie ścieków, koagulacja, siarczan glinu

Pre-treatment of Organic Wastewater by Coagulation with Aluminium Sulphate

Abstract
This paper presents results of laboratory investigations on one node of proposed technological setup for pre-treatment of industrial wastewater, which contain mainly residual glue and hardener. The investigations concern coagulation process with application of Al2(SO4)3 and sedimentation process. Authors estimated influence of coagulant dose, sedimentation time and initial concentration of contaminants on process effectiveness.
Applied process of coagulation with Al2(SO4)3 reduces concentration of organic substances hardy digestible (COD) almost 80% and 75% of organic carbon . The investigations allowed to determine optimal values of process parameters: Al2(SO4)3 dose – 0.6 g/dm3, sedimentation time – 2 hours. The values of contamination parameters in wastewater after sedimentation depended strictly on their concentration before process, and this dependence (decrease) was linear.
Pre-treatment of wastewater containing glue using coagulation with Al2(SO4)3 allowed to decrease concentrations of all contamination parameters, which were investigated in this work. However, when compared with requirements for wastewater inflowing to sewage system, wastewater after coagulation should undergo next processes proposed in technological setup, including filtration ad sorption.
On the basis of investigation results, analytical and empirical equations, which describe influence of individual independent parameters on resulting parameters, were determined using method of central point.

Keywords 
organic sewage sludge, organic adhesives, wood processing, sewage treatment, coagulation, aluminum sulphate

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)