Iwona Skoczko, Ewa Szatyłowicz, Radosław Kulesza
Politechnika Białostocka

Streszczenie
Stałe poszukiwanie nowych mas filtracyjnych, jak i doskonalenie już istniejących, przyczynia się do poszukiwań optymalnych rozwiązań, łączących zarówno wysoką sprawność procesu jak i niskie koszty użytkowania. Jednak, aby nowe złoże znalazło swoje miejsce w technologii wody, należy rozpocząć badania zmierzające do określenia jego przydatności w procesie filtracji. Celem prowadzonych badań była analiza i ocena efektywności filtracji na dwóch nieznanych, porowatych masach filtracyjnych pochodzenia naturalnego. W związku z tym sprawdzono zachowanie badanych mas filtracyjnych w procesie filtracji w warunkach laboratoryjnych, aby ocenić efektywność usuwania poszczególnych zanieczyszczeń z wody. Zbadano wskaźniki chemiczne w wodzie modelowej przepływającej przez masy takie jak: odczyn, przewodność elektrolityczna, ChZTMn, sucha pozostałość, stężenie chlorków, stężenie azotu amonowego, stężenie azotanów (V), twardość ogólna, stężenie żelaza oraz stężenie manganu. Udowodniono, iż złoże X1, które charakteryzuje się mniejszą średnicą równoważną ziaren efektywniej usuwa zanieczyszczenia z wody w porównaniu do złoża X2. Złoża filtracyjne X1 i X2 nie usuwają parametrów jakości wodny takich jak: stężenie żelaza, stężenie azotu amonowego, stężenie mangan i ChZTMn do wartości z Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wywnioskowano, iż prawdopodobnie nadawały by się do II etapu filtracji dwustopniowej.

Słowa kluczowe
złoża filtracyjne, sprawność filtracji, jakość wody

The Analysis and Assessment of the Effectiveness of Filtration on Selected Masses

Abstract
The constant search for new mass filter, as well as improving existing ones, contributing to the search for optimal solutions, combining both high process efficiency and low operation costs. However, that the new deposit found its place in water technology, should start research to determine its usefulness in the process of filtration. The aim of this study was to analyzed and evaluated the effectiveness of filtration two unknown, porous filter masses. Therefore, it was examined the behavior of filter bed by filtration in the laboratory, to assess the efficiency of removal of particular contaminants from the water. Chemical indicators were examined in the model water flowing through the mass, such as: pH, electrolytic conductivity, CODMn, dry residue, chloride concentration, ammonium concentration, nitrate (V) concentration, total hardness, iron and manganese concentration. It has been proved that the bed X1, which has an less equivalent particle diameter, efficiently removed contaminants from the water compared to filter bed X2. Filter beds X1 and X2 does not purify the water to the value of the regulation of the minister of health. The parameters have exceeded values after filtration are: iron concentration, ammonia concentration, manganese concentration and CODMn. It is concluded that probably gave to the second stage of a two-stage filtration.

Keywords 
filter beds, filtration efficiency, water quality

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)