Krzysztof Kuśmierek*, Katarzyna Bieniek*, Lidia Dąbek**, Andrzej Świątkowski*
*Military University of Technology, Warsaw; **Kielce University of Technology

Streszczenie
Zbadano adsorpcję para-halogenopochodnych fenolu – 4-fluorofenolu (4-FP), 4-chlorofenolu (4-CP) oraz 4-bromofenolu (4-BP), z roztworów wodnych na pylistym węglu aktywnym Norit SX2. Zbadano kinetykę adsorpcji, adsorpcję w warunkach równowagowych oraz wpływ pH roztworu. Do opisu kinetyki adsorpcji zastosowano równania pseudo 1. rzędu, pseudo 2. rzędu oraz model dyfuzji wewnątrzcząstkowej. Stwierdzono, że kinetyka adsorpcji była najlepiej opisana równaniem pseudo 2. rzędu; najszybciej adsorbował się 4-fluorofenol, a najwolniej 4-bromofenol (4-FP > 4-CP > 4-BP). Do opisu adsorpcji w warunkach równowagowych zastosowano równania Freundlicha i Langmuira. Adsorpcję badanych fenoli najlepiej opisywał model izotermy Langmuira, dla którego uzyskano najwyższe wartości współczynników korelacji R2. Obliczone wartości pojemności adsorpcyjnych qm zwiększały się w kolejności 4-FP < 4-CP < 4-BP. Skuteczność adsorpcji fenoli była silnie zależna od pH roztworu.

Słowa kluczowe
adsorpcja, węgiel aktywny, 4-fluorofenol, 4-chlorofenol, 4-bromofenol

Adsorption of Halogenophenols from Aqueous Solutions on Activated Carbon

Abstract
The adsorption of p-substituted halogenophenols – 4-fluorophenol (4-FP), 4-chlorophenol (4-CP) and 4-bromophenol (4-BP) from aqueous solutions on Norit SX2 powdered activated carbon was investigated. The adsorption kinetics, adsorption equilibrium as well as the effect of the solution pH were studied. The kinetic data were evaluated in terms of the pseudo-first order, pseudo-second order and intra-particle diffusion kinetic models. The adsorption kinetics was better represented by the pseudo-second order model. The adsorption rate decreased in the order: 4-FP > 4-CP > 4-BP. To describe the adsorption isotherms, the Freundlich and Langmuir equations were applied. The Langmuir model provides the better correlation of the experimental data with higher R2 values in comparison to the Freundlich equation. The values of the Langmuir maximum adsorption capacity (qm) increased in the order: 4-FP < 4-CP < 4-BP. The results showed that the adsorption of the phenols was strongly pH dependent.

Keywords 
adsorption, activated carbon, 4-fluorophenol, 4-chlorophenol, 4-bromophenol

Pełny tekst / Full text
PDF (English)