Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski
University of Gdansk

Streszczenie
W oparciu o analizę 48 lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej, przyjętych do realizacji przez losowo wybrane gminy o zróżnicowanej charakterystyce, dokonano oceny roli i znaczenia śladu węglowego jako narzędzia w planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym w Polsce. Ocenie poddano zastosowaną w tych dokumentach metodologię inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. W oparciu o przedstawione w badanych planach wyniki inwentaryzacji gazów cieplarnianych, dokonano obliczeń śladu węglowego w poszczególnych gminach, wyrażonego w ekwiwalencie dwutlenku węgla. Przeprowadzono również analizy statystyczne i porównawcze. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie wielkości śladu węglowego w poszczególnych gminach i sektorach, wynikające przede wszystkim z niejednolitych założeń metodologicznych. Wartości globalne wahają się od 17.3 tys. Mg CO2eq/rok do 436.4 tys. Mg CO2eq/rok (przy średniej 131.1 tys. Mg CO2eq/rok i odchyleniu standardowym 91.6 tys. Mg CO2eq/rok), natomiast per capita od 2.9 Mg CO2eq do 31.5 Mg CO2eq (przy średniej 6.6 Mg CO2eq i odchyleniu standardowym 4.5 Mg CO2eq). Z porównania wielkości śladu węglowego w analizowanych gminach z obliczeniami przeprowadzonymi dla powiatu starogardzkiego, objętego pilotażowym programem niskowęglowego rozwoju, a także szacunkowymi wielkościami dla Polski, prezentowanymi w krajowych i międzynarodowych raportach dotyczących emisji CO2, stwierdzono iż w większości przypadków są to wartości niedoszacowane, co utrudnia identyfikację głównych źródeł emisji oraz realizację skutecznej polityki niskowęglowej na poziomie lokalnym w Polsce.

Słowa kluczowe
ślad węglowy, inwentaryzacja emisji, gazy cieplarniane, ekwiwalent dwutlenku węgla, plany gospodarki niskoemisyjnej

Carbon Footprint as a Tool for Local Planning of Low Carbon Economy in Poland

Abstract
Based on the analysis of 48 local plans for a low carbon economy, adopted for implementation by randomly selected communes of various specificity, the assessment of the role and importance of carbon footprint as a tool in local planning of low carbon economy at local levels in Poland was carried out. The methodology of the inventory of greenhouse gas emissions applied in these documents was evaluated. On the basis of the results of the inventory of greenhouse gases presented in the studied plans, the estimation of carbon footprint was carried out for the individual municipalities, which was expressed in carbon dioxide equivalent. Furthermore, statistical and comparative analyzes were carried out. There were significant differences in the size of the carbon footprint in the individual municipalities and sectors, resulting mainly from the non-uniform methodological assumptions. Global values range from 17.3 thousand Mg CO2eq/year to 436.4 thousand Mg CO2eq/year (with an average of 131.1 thousand Mg CO2eq/year and a standard deviation of 91.6 thousand Mg CO2eq/year), while per capita from 2.9 Mg CO2eq to 31.5 Mg CO2eq (with an average of 6.6 Mg CO2eq and a standard deviation of 4.5 Mg CO2eq). Having compared the size of the carbon footprint in the analyzed municipalities with the calculations carried out for the Starogard county, which is under a pilot program of low carbon development, as well as estimate values for Poland, presented in national and international reports on CO2 emissions, it was found that in most cases, the values are underestimated, which makes it  difficult to identify the main sources of emissions and hence the implementation of effective low carbon policy at the local level in Poland.

Keywords 
carbon footprint, emission inventory, greenhouse gases, carbon dioxide
equivalent, low carbon economy plans

Pełny tekst / Full text
PDF (English)