Oktawia Dolna, Jarosław Mikielewicz
Institute of Fluid Flow Machinery of PASci

Streszczenie
Niniejsza praca poświęcona została badaniom numerycznym quasi-stacjonarnej przerywanej pracy gruntowej sprężarkowej pompy ciepła. By osiągnąć zamierzony cel sprzęgnięto programowanie na poziomie 0D i 3D. W pracy zawarto również analizę szerokości strefy wpływu pojedynczego GWCF. Powyższe należy rozumieć jako obszar termicznego oddziaływania na grunt pionowego współosiowego gruntowego wymiennika ciepła. Walidacja modelu numerycznego została przeprowadzona w oparciu o algorytm Bosego-Parkera oraz teorię penetracji zmodyfikowaną przez J. Mikielewicza. Chcąc określić zdolność gruntu do termicznej regeneracji przeprowadzono symulacje CFD, których wyniki załączono w niniejszej pracy.

Słowa kluczowe
Wymiennik gruntowy typu Field’a, 0D-3D, CFD, sprężarkowa pompa ciepła

Studies on the Field Type Ground Heat Exchanger Coupled with the Compressor Heat Pump (Part 2)

Abstract
This work concerns the numerical research on the ground coupled compressor heat pump quasi-steady intermittent work. To reach the goal 0D-3D level programming coupling was applied. The work contains also the analysis of the influence of a single Field type vertical ground heat exchanger on the surrounding ground. Numerical model was validated using Bose-Parker’s algorithm and penetration theory modified by J. Mikielewicz. In order to determine the ground’s ability to thermal regeneration, CFD simulations of the Field type ground heat exchanger were carried out.

Keywords
Field type ground heat exchnager, 0D-3D, CFD, compressor heat pump

Pełny tekst / Full text
PDF (English)