Paweł Wolski
Czestochowa University of Technology

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzone na osadach ściekowych z przemysłu celulozowo-papierniczego. Celem prowadzonych badań było wyznaczenie modeli reologicznych (Ostwalda-de Waele, Binghama, Herschela-Bulkley’a) dla osadów ściekowych niekondycjonowanych oraz poddanych działaniu pola ultradźwiękowego przy różnych jego natężeniach, a następnie stabilizacji w kolbach i bioreaktorze. Poznanie właściwości reologicznych osadów umożliwia dokładną charakterystykę ich pompowalności oraz zdolności podczas transportu hydraulicznego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zwiększenie granicy płynięcia, jak również konsystencji poprzez zastosowanie energii pola ultradźwiękowego. Wartości omawianych parametrów ulegały obniżenie podczas kolejnych dni prowadzenia procesy stabilizacji.

Słowa kluczowe
osady ściekowe, modele reologiczne, nadźwiękawianie, stabilizacja

Analysis of Rheological Models of Modified Sewage Sludge

Abstract
This paper presents the results of examinations of sewage sludge from cellulose and paper industry. The aim of the study was to determine rheological models (the Ostwald-de Waele, Bingham and Herschel-Bulkley models) of non-conditioned sewage sludge and the sludge exposed to the effect of the ultrasound field at its different intensities and then stabilized in flasks and in the bioreactor. Evaluation of rheological properties of sewage sludge allows for a detailed characterization of their pumpability and abilities during the hydraulic transport. The examinations revealed the increase in the yield stress and consistency coefficient through application of the energy of the ultrasound field. The values of the parameters discussed were reduced on consecutive days of the stabilization process.

Keywords 
sewage sludge, rheological models, sonication, stabilization

Pełny tekst / Full text
PDF (English)