Krzysztof Kukiełka
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
W pracy przedstawiono sposób rozwiązywania dyskretnego równania ruchu ciepła w obiekcie podczas procesu walcowania gwintów przy wykorzystaniu metod jawnego i niejawnego całkowania. Zamieszczono przykładowe wyniki analiz numerycznych dla procesu walcowania gwintów w programie ANSYS. Pokazano również rozkłady temperatur dla różnych wartości prędkości walcowania.

Słowa kluczowe
walcowanie gwintów, eko-modelowanie, ekologiczne procesy technologiczne, sformułowanie wariacyjne, metoda elementów skończonych

Numerical Simulations of the Thread Rolling Process as Ecological and Economical Research Tool in the Implementation of Modern Technologies

Abstract
In the this paper the solutions of discrete equations of the heat transfer of the object in the thread rolling process with applied explicit and implicit integrations methods, were shown. Examples of simulations of the rolling process in ANSYS programs are presented. Also the temperature distributions for various value of rolling velocity were shown.

Keywords 
thread rolling, eco-modelling, ecological technological process, variational formulation, Finite Element Method

Pełny tekst / Full text
PDF (English)