Radim Lenort*, David Staš*, Pavel Wicher*, David Holman*, Katarzyna Ignatowicz**
*SKODA AUTO University, **Bialystok University of Technology

Streszczenie
Funkcjonowanie współczesnego przemysłu metalurgicznego musi uwzględniać aspekt ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny w ujęciu koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest zidentyfikowanie, klasyfikacja oraz analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju stosowanych w ocenie przemysłu metalurgicznego. W zaprezentowanych badaniach uwzględniono wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju dla firm, kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs) uwzględniane przez World Steel Association. Badania zostały przeprowadzone na przykładzie trzech globalnych przedsiębiorstwach metalurgicznych. Analiza sprawozdań udostępnionych przez przedsiębiorstwa pokazała, że w danych przedsiębiorstwach aspekt ekonomiczny stanowi wymiar podstawowy. Ujęcie środowiskowe zostało skoncentrowana na zużyciu materiałów, energii, wody i emisji zanieczyszczeń. Aspekt społeczny odniesiono do kwestii zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa i szkoleń pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach metalurgicznych. Natomiast nie realizowana jest łączna ocena uwzględniająca wszystkie trzy aspekty zrównoważonego rozwoju. Realizując badania w przedstawionym artykule zaproponowano system łącznej oceny uwzględniający zrównoważone wskaźniki (ekonomiczne, środowiskowe i społeczne). System będzie bazował na wielokryterialnej metodzie hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych AHP. Zaproponowana metoda umożliwia przeprowadzenie łącznej oceny ujmujące poszczególne wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań zaprezentowane w artykule potwierdzają, że metoda AHP jest odpowiednim narzędziem do oceny przedsiębiorstw metalurgicznych w ujęciu koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój, kluczowy wskaźnik efektywności, przemysł metalurgiczny

Comparative Study of Sustainable Key Performance Indicators in Metallurgical Industry

Abstract
The metallurgical industry faces many challenges in the recent global, competitive, and turbulent business environment. Contemporary, a sustainability belongs among the most important approaches, which allows to reach a long-term success in the metallurgical industry. In this study, the sustainability is understood as a balanced integration of an economic, environmental, and social performance. The aim of the article is to identify and categorise the most often used sustainable KPIs and analyse methods of their evaluation in the metallurgical industry. Global Reporting Initiative standards, World Steel Association sustainable KPIs, and sustainability reports of three global metallurgical companies were used to carry out the comparative study. It has been confirmed an essential role of the economic dimension in the form of the direct and distributed economic value and a large importance of the environmental factors headed by materials, energy, emissions, and water KPIs. Although the distributed economic value includes all “responsible” investments, the metallurgical companies underline its economic sustainability using specific KPIs in the area of R&D, environmental and social investments. From the social point of view, the metallurgical industry focuses especially on the employment, health and safety, and employee training KPIs. Based on the analysis it can be also stated that there is no aggregate evaluation used in the analysed reports. Therefore, the article proposes system for the aggregate evaluation of sustainable KPIs based on the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The AHP is a multistage decomposition method that belongs among the large family of the multicriteria decision-making methods. Potential of AHP utilization in the sustainability measurement, analysis and evaluation was verified on the example of sustainability KPIs used by World Steel Association and its data series. The article has proven the AHP method is a suitable tool for the aggregate evaluation of sustainability and their dimensions, not only in metallurgical industry.

Keywords 
sustainability, key performance indicator, metallurgical industry

Pełny tekst / Full text
PDF (English)