Aneta Czechowska-Kosacka, Zofia Lubańska, Piotr Dragan
Lublin University of Technology

Streszczenie
W pracy scharakteryzowano emisję CO2 i CH4 oraz ich wpływ na efekt cieplarniany. Omówiono przepływy pomiędzy ekosystemami Ziemi. Szczególna uwagę zwrócono na naturalne metody usuwania CO2 przez uprawy rolnicze na przykładzie powiatu bialskiego. Omówienie redukcji ograniczono do redukcji jego emisji z wysypisk.

Słowa kluczowe
ditlenek węgla, metan, emisja, absorpcja

Natural Processes in Mitigation of CO2 and CH4 Emission

Key words 
carbon dioxide, methane, emission, absorption

Pełny tekst / Full text
PDF (English)