Marina Valentukeviciene, Genrika Rynkun
Vilnius Gediminas Technical University

Streszczenie
Głównym celem niniejszego badania było oszacowanie, w jakim stopniu ponowne wykorzystanie szarej wody może przyczynić się do zaoszczędzenia wody dostarczanej do akademików. Badanie zostało przeprowadzone z udziałem studentów trzeciego roku Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina (Litwa). Ilość ponownie wykorzystanej wody mierzono w następujący sposób: dziennie (L/d) przez 24 godziny, tygodniowo L przez 7 dni i miesięcznie przez 30 dni. Ilość wody obliczono i oszacowano za pomocą charakterystyki technicznej zamontowanych kranów. Ponowne wykorzystanie wody jest jedną z kluczowych strategii systemu Zielonego Uniwersytetu na Litwie. Może ono pomóc uświadomić, że w studenckich akademikach potrzebne jest wprowadzenie energooszczędnego sprzętu, opartego na idei zrównoważonego rozwoju. Obecnie, możliwość ponowne go wykorzystania wody i energii jest określana tylko na podstawie funkcjonalności materiałowej lub analizy kosztów. Nie są brane pod uwagę środowiskowe, gospodarcze i społeczne aspekty zrównoważoności. W niniejszym badaniu, oceny możliwości ponownego wykorzystania wody i jej zaoszczędzenia dokonano za pomocą zintegrowanej metody oceny dostępnych możliwości. W celach porównawczych w badaniu odniesiono do przykładów z Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe
ponowne wykorzystanie wody, zapotrzebowanie na wodę, zaopatrzenie w wodę, Zielony Uniwersytet

Water Reuse Possibilities at Students Dormitories

Key words 
water reuse, water demand, water supply, Green University

Pełny tekst / Full text
PDF (English)