Oktawia Pliżga, Beata Kowalska, Anna Musz-Pomorska
Lublin University of Technology

Streszczenie
Praca przedstawia badania laboratoryjne oraz analizę numeryczną warunków przepływu wody przez łuk 90º oraz odsadzkę o średnicy 15x1 mm wykonanych z miedzi i połączonych z przewodem miedzianym za pomocą lutu miękkiego. Badania laboratoryjne zrealizowano na specjalnie do tego celu wykonanym stanowisku laboratoryjnym przy natężeniu przepływu wody z zakresu 100-1400 dm3/h. Badania modelowe przeprowadzono z wykorzystaniem komercyjnego pakietu obliczeniowego CFD Ansys Fluent. Wykonane wariantowe badania modelowe obejmowały obserwacje przestrzennego pola prędkości, układu strug, rozkładu intensywności turbulencji oraz określenie straty ciśnienia i współczynnika oporu miejscowego dla zmiennej liczby Reynoldsa. Przeprowadzono obliczenia numeryczne dla przepływów o Re > 20 000, tj. dla natężeń przepływu z zakresu 1000-1400 dm3/h. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały wyraźną zależność pomiędzy liczbą Reynoldsa a zaobserwowanymi stratami ciśnienia oraz współczynnikiem straty miejscowej dla badanych oporów miejscowych. Analiza wyników badań modelowych uwypukliła zależność pomiędzy wielkością straty ciśnienia a układem i osiąganymi wartościami prędkości przepływu oraz intensywności turbulencji dla zmiennej liczby Reynoldsa. Walidacja modelu wykazała zadowalającą zgodność wyników symulacji z wynikami zaobserwowanymi w czasie pomiarów laboratoryjnych.

Słowa kluczowe
łuk 90º, odsadzka, rury miedziane, straty miejscowe, modelowanie numeryczne

Laboratory and Numerical Studies of Water Flow Through Selected Fittings Installed at Copper Pipelines

Key words 
long elbow 90º, full crossover, copper pipes, minor pressure loss, numerical modeling

Pełny tekst / Full text
PDF (English)