Iwona Skoczko, Janina Piekutin, Ewa Szatyłowicz, Marta Niedźwiecka
Bialystok University of Technology

Streszczenie
Obecnie na skutek intensywnej działalności antropogenicznej wody powierzchniowe i podziemne zagrożone są poważnym skażeniem związkami boru. Większość stacji uzdatniania nie projektuje specjalnych technologii tylko do jego usuwania. W związku z tym celem prowadzonych prac badawczych była analiza efektywności usuwania boru z wód podziemnych za pomocą takich metod uzdatniania, które są wykorzystywane na typowych stacjach. W pracy porównano skuteczność filtracji na wybranych masach różniących się składem i właściwościami takich jak: węgiel aktywny, piasek kwarcowy, złoże mieszane zeolitowe oraz piroluzyt. Sprawdzono też korelacje pomiędzy innymi zanieczyszczeniami wody a borem. Przeprowadzone w trzech seriach badania pokazały, iż można skutecznie usuwać bor z wody prawidłowo wykonanych płukaniach związkami o charakterze alkalicznym a następnie wodą. W przeciwnym przypadku w kolejnych seriach filtracyjnych następuje wtórne uwalnianie boru oraz znaczny spadek efektu oczyszczania.

Słowa kluczowe
bor, złoża filtracyjne, woda podziemna, filtracja

Removal of Boron from Groundwater by Filtration Through Selected Filter Bed Materials

Key words 
boron, filter bed, underground water, filtration

Pełny tekst / Full text
PDF (English)