Kinga Dopieralska, Alicja Siuta-Olcha, Tomasz Cholewa, Monika Studzińska
Politechnika Lubelska

Streszczenie
Efektywność magazynowania ciepła ma wpływ na efektywność energetyczną instalacji ciepłej wody. Do jej zwiększenia przyczynia się utrzymanie rozwarstwienia termicznego w zasobniku ciepłej wody. Zaburzenie stratyfikacji termicznej może być spowodowane między innymi stratami ciepła ze zbiornika do otoczenia. W pracy przedstawiono dynamikę zmian temperatury wody w zasobniku o pojemności 350 dm3, podczas jego wychładzania w godzinach nocnych, na podstawie przeprowadzonych pomiarów temperatury wody magazynowanej na 15 wyróżnionych poziomach. Dla zasobnika obliczono współczynniki strat ciepła dla części górnej, bocznej oraz dolnej, jak również dla całego zasobnika. Uzyskane wyniki odniesiono do wyników badań innych autorów.

Słowa kluczowe
współczynnik strat ciepła, zbiornik ciepłej wody, stratyfikacja termiczna

Experimental and Theoretical Studies of Heat Losses from the Hot Water Storage Tank

Key words 
heat loss coefficient, hot water tank, thermal stratification

Pełny tekst / Full text
PDF (English)