Małgorzata Wojtkowska, Magdalena Matula
Warsaw University of Technology

Streszczenie
W pracy przedstawiono charakterystykę granulometryczną i stężenia metali śladowych w osadach dennych pobranych z rzeki Utraty, Polska. Próbki osadu z 8 stanowisk zebrano i analizowano na zawartości metali śladowych (Ni, Cu, Zn, Cd i Pb) i wielkość ziarna. W próbkach osadów określono 10 frakcji granulometrycznych, w tym frakcję nadsitową i podsitową. Próbki osadów charakteryzowały się podobnym składem granulometrycznym, w których dominował piasek średni. Najwieksze różnice wystąpiły dla frakcji najdrobniejszej i najgrubszej. Zmienność stężenia metali ciężkich w osadach dennych była duża. Najwięcej metali w osadach stwierdzono na stanowiskach końcowych. W uzyskanych wynikach można zaobserwować różnice w zawartości metali śladowych w analizowanych frakcjach osadów. Najniższe wartości stwierdzono dla Ni we frakcji 0,25 mm, Pb i Cu we frakcji 0,125 mm, Zn we frakcji 0,063 mm i Cd we frakcji 0,09 mm. Dla porównania zawartości metali na stanowiskach stworzono trzy grupy wynikające z dodatniej korelacji między frakcjami granulometrycznymi. Zmienność metalu w tych grupach jest wyraźna jedynie dla Cd i Ni. Zn, Cu i Pb kumulowały się głównie we frakcjach drobnych. Zgodnie z klasyfikacją osadów rzecznych (trzy klasy czystości) tylko osady z trzech pierwszych stanowisk kwalifikowały się do I klasy czystości, na pozostałych stanowiskach osady były silnie zanieczyszczone i klasyfikowały się do II i III klasy czystości.

Słowa kluczowe
frakcje granulometryczne, metale śladowe, osady denne

Analysis of Heavy Metals in Selected Particular Granulometric Fractions of Bottom Sediments

Key words 
granulometric fractions, heavy metals, bottom sediments

Pełny tekst / Full text
PDF (English)