Jaromir Michałowicz*, Jadwiga Stufka-Olczyk**, Anna Milczarek**, Małgorzata Michniewicz**, Bożena Bukowska*
*Uniwersytet Łódzki, **Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

Streszczenie
Dotychczas niewiele miejsca poświęcono badaniom obecności trwałych i silnie toksycznych związków chloroaromatycznych, tj. chlorofenoli, chlorobenzenów i chlorowanych bifenyli w wodzie pitnej pochodzącej z ujęć głębinowych. W niniejszej pracy przeprowadzono sezonową analizę porównawczą dotyczącą obecności tych substancji w wodzie pitnej pochodzącej z ujęcia powierzchniowego i głębinowego wybierając jako obszar badawczy aglomerację łódzką. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej sprzęgniętej ze spektrometrią mas. Przeprowadzone analizy wskazały na powszechnie występowanie w badanych próbach fenolu (30–130 ng/L), chlorofenoli (20–520 ng/L) i chlorobenzenu (70–240 ng/L). W nielicznych próbach wykryto także chlorokatechole (20–60 ng/L), chlorowane metoksyfenole (20–520 ng/L) oraz polichlorowane bifenyle (5–18 ng/L). Wyniki badań wskazały, że 2,4,6-trichlorofenol i pentachlorofenol występowały w wyższych stężeniach w wodzie pitnej pochodzącej z ujęcia głębinowego. Ponadto, najwyższe całkowite stężenia chlorofenoli oznaczono w sezonie jesiennym zarówno w próbach wody pitnej pochodzących z ujęcia powierzchniowego, jak i głębinowego. 

Słowa kluczowe
występowanie chlorofenoli; związki chloroaromatyczne; woda pitna

Pełny tekst
PDF (English)