Anna Dmochowska, Dariusz Dmochowski, Stanisław Biedugnis
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Streszczenie
Substancje ropopochodne po przedostaniu się do gleby powodują blokowanie znajdujących się w niej wolnych przestrzeni, za pośrednictwem których odbywa się transport roztworu glebowego i powietrza. W wyniku tego procesu następuje zbrylenie gleby a co się z tym wiąże zmiana jej właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych. W konsekwencji tego następuje w wysokim stopniu zredukowanie jej właściwości produkcyjnych. W glebie następuje wtedy masowe obumieranie żywych organizmów, drastycznie zmienia się także skład mikroflory poprzez zmniejszenie liczby gatunków tlenowych w tym bakterii wiążących azot atmosferyczny. Pogłębia się zatem deficyt tlenu a także przyswajalnych dla roślin form azotu i fosforu przy jednoczesnym nadmiarze węgla. Technologie stosowane do rekultywacji gleb skażonych produktami ropopochodnymi oparte są najczęściej na metodach biologicznych, wykorzystujących sposoby in situ oraz ex situ. Celem pracy jest scharakteryzowanie metody pryzmowania gleby skażonej produktami ropopochodnymi oraz ocena skuteczności tej metody, przeprowadzona na podstawie analizy wyników badań pod kątem zawartości substancji ropopochodnych, na przykładzie zdarzenia z udziałem autocysterny przewożącej olej napędowy.

Słowa kluczowe
biorekultywacja gleb po wyciekach substancji ropopochodnych, pryzmowanie ex situ

Characteristics of Bioremediation of Soils Contaminated with Petroleum Products Using Ex situ Prism Method

Key words 
land remediation after spills of petroleum substances, ex situ prism

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)