Leon Kukiełka*, Agnieszka Kułakowska*, Krzysztof Kukiełka*, Zbyszek Zbytek**, Aleksander Lubiński***, Jacek Lubiński***
*Politechnika Koszalińska; **Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań; ***Agralex SJ

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie ekoinnowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów pracy rozpylacza w nowej generacji zaprawiarce porcjowej do ziaren zbóż. W niniejszej pracy główny nacisk położono na komorę zaprawiania, w której odbywa się dokładne nanoszenie zaprawy na nasiona oraz proces rozdrabniania kropli zaprawy w celu uzyskania mgiełki. Komorę zbudowano z nieruchomego cylindra o osi pionowej oraz wirującego dna w kształcie talerza. W osi talerza i cylindra zamontowano wirującą tarczę rozpylającą ciecz. Nasiona ze zbiornika ważącego spadać będą na wirujący talerz. Dzięki sile odśrodkowej nasiona w komorze odrzucane są na ścianę nieruchomego cylindra i ponownie spadają na talerz. Na każdą chwilową powierzchnię nasion będących w ruchu (tworzących jednocześnie w osi wirującego talerza komory ruchomy lej) rozpylana jest odpowiednia dawka zaprawy. Wielokrotna powtarzalność tej operacji zapewni uzyskanie wymaganego stopnia wymieszania i pokrycia.

Słowa kluczowe
zaprawianie zbóż, ekoinnowacyjność, zaprawiarka

Ecoinnovative Construction Solution and Working Parameters of the Atomizer in the New Generation of Seed Pickling Machine

Key words 
seed pickling, eco-innovative, seed pickling machine

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)