Jozefína Pokrývková*, Lenka Lackóová*, Jakub Fuska*, Lucia Tátošová*, Agnieszka Policht-Latawiec**
*
Slovak University of Agriculture; **Agricultural University in Krakow

Streszczenie
Istotne zanieczyszczenie powietrza Słowacji bierze się z ciepłowni i elektrociepłowni, spalarni śmieci, przemysłu chemicznego, transportu, górnictwa odkrywkowego i energii jądrowej. Emisje z tych źródeł wpływają negatywnie na produkcję rolną oraz zmniejszają właściwości gleby poprzez ich zakwaszenie, alkalizację i metalizację. To ma również wpływ hodowlę roślin i zwierząt. Celem pracy było określenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na jakość wody deszczowej. W tym celu wybrano trzy punkty monitoringowe: Oslany, Nitra i Kieżmarku. Pierwszy obszar monitorowany – Oslany był położony w pobliżu elektrowni Słowackiej Nováky, który jest jednym z głównych ośrodków przemysłowych i energetycznych z górnictwa węgla brunatnego. Drugi zurbanizowany obszar Nitra jest średniej wielkości miastem regionalnym (87,533 mieszkańców. Ostatnim obszarem badań jest Kieżmark położony w pobliżu Tatr Wysokich reprezentujący obszar o najniższym zanieczyszczeniu powietrza. Analizy wody deszczowej przeprowadzono przy użyciu kolorymetru HI 99300, DR/890, HQ konduktometru 14d i DR 6000 spektrofotometru. Za pomocą tych narzędzi w laboratorium pomierzono parametry takie jak: temperatura, wartość pH, przewodność elektrolityczną własciwą, substancje rozpuszczone, ilość związków PO4- 3-P (mg.l-1), NO3- -N (mg.l-1) and SO4-2-S (mg.l-1). Monitorowanie depozycji atmosferycznej jest ważne dla ekosystemów i stanowi podstawę do obliczania ładunków decydujących o zakwaszeniu i eutrofizacji, jak również dla określenia modeli oceny wpływu zanieczyszczenia powietrza na ekosystem. W pracy potwierdzeno hipotezę, że zmierzone wartości AMS są wyższe w przypadku mniejszych opadów. Natomiast w wodzie opadowej nie zaobserwowano mniejszej ilość NO3- -N. Powietrze oczyszczane jest, ale kosztem środowiska, poprzez opady atmosferyczne. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zanieczyszczenie środowiska tlenami siarki i azotu jest inne w różnych miejscach. Zaobserwowano, że istotą jest położenie gograficzne. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że niektóre siedliska są zagrożone. Z tego powodu należy monitorować i oceniać w wodzie opadowej tlenki siarki i azotu w celu zaproponowania środków naprawczych jeśli takie będą musiały być wprowadzone na poprawę zaistniałej sytuacji.

Słowa kluczowe
zanieczyszczenie powietrza, analiza wody opadowej, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, substancje rozpuszczone, PO4- 3-P, NO3--N, SO4-2-S

The Impact of Air Pollution on Rainwater Quality

Key words 
air pollution, precipitation analyzes, pH, conductivity, TDS, PO4- 3-P, NO3--N, SO4-2-S

Pełny tekst / Full text
PDF (English)