Józef Domagała*, Przemysław Czerniejewski** ,Małgorzata Pilecka-Rapacz*
*
University of Szczecin, Poland; **West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Streszczenie
Bass słoneczny jest gatunkiem obcym w wodach Europy, a występo­wanie populacji jest punktowe i ograniczone tylko do wód o korzystnych warunkach środowiskowych dla tego gatunku. W Polsce rozsiedlony jest w wodach kanału ciepłego elektrowni Dolna Odra, o termice wody znacznie wyższej niż w wodach naturalnych. W latach 2010-2013, przy pomocy elektrycznego urządzenia impulsowego, do badań złowiono 1077 bassów słonecznych, które poddano badaniom populacyjnym określając struktury płci, długości i wieku oraz biologicznych, oceniając tempo wzrostu długości i kondycję ryb. Ponadto wskazano sezonowe zmiany tych parametrów w cyklu rocznym. W strukturze płci dominowały samce, stanowiące 57,38%, samice stanowiły 33,43%, natomiast osobniki z nieoznaczoną płcią 9,19%, w tym osobniki juwenilne 3,9 %. Średnia długość całkowita (TL) złowionych ryb wyniosła 162,62 mm, przy średniej masie jednostkowej 83,21 g. Wśród złowionych ryb dominowały samce stanowiące 70,07% ryb, samice stanowiły 29,93%, W strukturze wieku ryb najwięcej osobników stwierdzono w grupach wieku 3+ i 4+, które stanowiły łącznie 58,31% ryb. Średnia masa jednostkowa złowionych bassów wyniosła 41,65 g (SD = 24,81), przy długości całkowitej 11,98 cm (SD = 2,97). Największe roczne przyrosty długości u badanych ryb zanotowano w pierwszym roku życia (5,87cm), podczas gdy w kolejnych przyrosty były blisko 3 krotnie niższe. Tempo wzrostu długości bassów słonecznych było zdecydowanie wyższe w porównaniu do populacji zamieszkujących inne wody Europy i zbliżone do szybkorosnących populacji występujących w naturalnym zasięgu występowania. Prawdopodobnie czynnikiem warunkującym szybki wzrost bassów z wód kanału ciepłego jest woda o podwyższonej termice w stosunku do wód naturalnych.

Słowa kluczowe
ryby nierodzime, bass słoneczny, struktura populacji, tempo wzrostu, rzeka Odra

Growth Rate, Age and Size Structure of the Alien Pumpkinseed, Lepomis gibbosus (L., 1758) Population from a Heated-water Discharge Canal of a Power Plant in the Lower Stretch of the Oder River, Poland

Key words
non-native fish, pumpkinseed, population structure, growth rate, Odra river 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)