Wiesław S. Blaschke, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
Institute of Mechanised Construction and Rock Mining Branch Katowice

Streszczenie
W artykule przedstawione zostały informacje o występowaniu węgla kamiennego w Polsce. Omówione zostały dwa zagłębia węglowe, w których obecnie prowadzona jest eksploatacja podziemna węgla kamiennego: Lubelskie Zagłębie Węglowe (LZW) i Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW). Dla tych zagłębi węglowych zaprezentowane zostały dane o obszarze, budowie geologicznej oraz o typach i średnich parametrach jakościowych eksploatowanych węgli (zawartość popiołu, zawartość siarki, wartość opałowa itp.). W artykule przedstawiono również dane odnośnie produkcji, struktury oraz wielkości sprzedaży węgla kamiennego w Polsce w latach 2011-2015, a także wielkości produkcji poddanej wzbogacaniu oraz ilości zakładów przeróbki węgla z informacja o wydajności i rodzaju zastosowanych urządzeń. Zaprezentowano także wykaz istotnych zmian w zakładach przeróbki węgla w okresie ostatnich trzech lat z podziałem na technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne. W artykule zamieszczono również wykaz niezbędnych do wdrożenia udoskonaleń w obszarze: rozwiązań technologicznych, efektywności, produktywności, bezpieczeństwa oraz zużycia wody. Zaprezentowano również obecne trendy w wzbogacaniu węgla. Na tym tle przedstawiono również problemy związane z przeróbką węgla kamiennego w Polsce. Opisane zostały schematy technologiczne typowych zakładów przeróbczych (w Polsce funkcjonują różne układy technologiczne wzbogacania węgla energetycznego i koksowego). Omówiono wzbogacanie węgli grubych, średnich i drobnych. 

Słowa kluczowe
produkcja węgla kamiennego, zasoby węgla kamiennego, węgiel energetyczny, węgiel koksowy, wzbogacanie i odsiarczanie miałów węglowych

Current state, Improvements and Latest Trends in Coal Preparation in PolandKey words 

Keywords
coal production, coal resources, steam coal, coking coal, preparation and desulphurization of fine coal

Pełny tekst / Full text
PDF (English)