Krzysztof Kukiełka
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
Artykuł dotyczy propozycji wyeliminowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko i poprawienia warunków BHP obsługi, powodowanych przez tradycyjne technologie wytwarzania części maszyn. Cel ten autorzy proponują osiągnąć w dwóch etapach. W etapie pierwszym należy zastąpić tradycyjne wytwarzania części maszyn, które są energo- i czasochłonne, takie jak: toczenie, frezowanie, szlifowanie, które należą do tzw. obróbek ubytkowych (inaczej wiórowych), metodami nowoczesnymi takimi jak walcowanie, nagniatanie gładkościowe i umacniające, które należą do tzw. obróbek bezubytkowych (inaczej bezwiórowych). Oprócz zmniejszonego oddziaływania na środowisko i poprawę warunków BHP, dodatkowo uzyskuje się znaczne zmniejszenie kosztochłonności i pracochłonności procesu, przy jednoczesnym wzroście jakości wytwarzanych części. W drugim etapie, dalsze zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko i poprawę warunków BHP, można uzyskać zastępując tradycyjne metodyki projektowania technologii nowoczesnymi metodami symulacji komputerowej. Dotyczy to głównie bardzo kosztownych badań eksperymentalnych prowadzonych w celu określenia warunków realizacji procesu technologicznego. Podano propozycję realizacji takiego przedsięwzięcia na przykładzie zastąpienia technologii toczenia gwintu o zarysie łukowym o dużym skoku technologią walcowania.

Słowa kluczowe
ochrona środowiska, nowoczesne technologie, obróbka bezwiórowa, symulacja numeryczna, zmniejszone zapotrzebowanie na energię

Ecological Aspects of the Implementation  of New Technologies Processing  for Machinery PartsKey words 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)