Iwona Zawieja
Czestochowa University of Technology

Streszczenie
W wyniku procesu dezintegracji następuje rozdrobnienie cząstek stałych osadów oraz inaktywacji mikroorganizmów zawartych w osadach nadmiernych. Zniszczenie komórek mikroorganizmów prowadzi do uwalniania enzymów i substancji wewnątrzkomórkowych do cieczy nadosadowej. Zwiększenie stężenia substancji organicznych w postaci rozpuszczonej wpływa na intensyfikację fermentacji metanowej. Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka osadów nadmiarnych poddanych chemicznej dezintegracji. W trakcie badań zastosowano 10% wodny roztwór kwasu nadoctowego. Wyboru optymalnych warunków preparpowania dokonano w oparciu o wybrane wskaźników takie jak: lotne kwasy tłuszczowe (LKT) i chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT). Wartość stopnia dezintegracji osadów była kryterium oceny skuteczności zastosowanych sposobów modyfikacji. W wyniku modyfikacji odnotowano wzrost wartości badanych wskaźników, który odzwierciedlał zachodzące zmiany struktury preparowanych osadów. Za najkorzystniejsze warunki chemicznej dezintegracji uznano dawkę reagenta 0,8 ml/dm3 i czas 18 godzin, otrzymując wartość ChZT wynoszącą 1497 mg O2/dm3 i stężenie LKT 1097 mg CH3COOH/dm3 przy pH = 6,55.

Słowa kluczowe
dezintegracja, kwas nadoctowy

Characteristics of Excess Sludge Subjected to Disintegration

Key words
disintegration, peracetic acid 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)