Goran Rajović*, Jelisavka Bulatović**
*Street Vojvode Stepe 252, Belgrade, Serbia; **College of Textile Design, Technology and Management, Belgrade, Serbia

Streszczenie
Zrównoważony rozwój rolnictwa różni się w zależności od miejsca, czasu, wartości i dostępnych zasobów. Proces rozwoju gmin wiejskich, z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, po pierwsze oznacza świadomość potrzeby planowania rozwoju, właściwej oceny mocnych i słabych stron gmin wiejskich, istniejących lub potencjalnych szans i zagrożeń, które określą priorytetowe działania krótko- i długoterminowe. W pracy autorzy wydzielili strefę w północno-wschodniej Czarnogórze na podstawie korzyści dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa wynikających z warunków naturalnych. Podobnie jak wiele razy w historii, również obecnie, studiowanie przestrzeń to szukanie nowego paradygmatu rozwoju gospodarczego, a przy tym nie wolno zapominać ani marginalizować rolnictwa. Strategia Rozwoju Rolnictwa wskazuje na możliwość zwiększenia produkcji i rozszerzenia rynków, gdyż ta część północno-wschodniej Czarnogóry posiada znaczne zasoby rolne, które obecnie są wykorzystane na niedopuszczalnie niskim poziomie.

Słowa kluczowe
północno-wschodnia Czarnogóra, zrównoważone rolnictwo, powierzchnia terenu, warunki naturalne

Zoning as a Condition of Sustainable Agriculture Northeastern Montenegro: A Case Study

Key words
northeastern Montenegro, sustainable agriculture, area, natural conditions 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)