Slavomír Bucher
Pavol Jozef Šafárik University, Košice

Streszczenie
W artykule przedstawiono jak indeksy wskaźnika efektywności środowiskowej (EPI) są skonstruowane, poprzez zebranie i obliczenie w dziewięciu kategoriach odzwierciedlających dane środowiskowe na poziomie krajów. W badaniu tym wykorzystano najnowsze trendy i działania w celu rozważenia oceny wpływu wskaźników na konkurencyjność efektywności środowiskowej w Europie. W badaniach wykorzystano wybrane metody wieloczynnikowej hierarchii obiektów i klasyfikacji. Przedstawiono również szeroki zakres najważniejszych i najczęściej używanych wskaźników oceny efektywności środowiskowej w oparciu o podstawową klasyfikację systemową potencjału środowiska. Wysoka korelacja pomiędzy wskaźnikiem efektywności środowiskowej i wskaźnikiem rozwoju społecznego sugeruje, że analizowane kraje powinny poprawić stan zdrowia środowiskowego i witalności ekosystemów w celu poprawy długoterminowego zrównoważonego rozwoju. Innymi słowy, poprawa w części konkurencyjności danego kraju daje wzrost jego długoterminowej konkurencyjności środowiska. Niniejszy artykuł to próba uszczegółowienia metodologii konstruowania EPI (wskaźnika efektywnoiści środowiskowej) dla danego kraju oraz, w oparciu o wyniki EPI, oceny krajów i pokazania osiągnięć dotyczących najważniejszych wskaźników zrównoważonego środowiska i rozwoju.

Słowa kluczowe
wskaźnik efektywności środowiskowej, zdrowie środowiskowe, żywotność ekosystemu, Europa, zrównoważony rozwój, jakość środowiska

Measuring of Environmental Performance Index in Europe

Key words
Environmental Performance Index, environmental health, ecosystem vitality, Europe, sustainable development, environmental quality. 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)