A.V. Ivanov*, M.V. Balanovski**, J.A. Fatykhov***
*West Branch of RANEPA, **Self-Regulatory Organisation “Regional Union of Waste Recycling Enterprises of Kaliningrad Oblast”, ***Kaliningrad State Technical University

Streszczenie
Organizacja efektywnego zarządzania odpadami komunalnymi jest złożonym zadaniem, które charakteryzuje się wielością i różnorodnością czynników, które muszą być brane pod uwagę. Jest to wieloetapowy proces związany z różnymi procesami technologicznymi mającymi zastosowanie na poszczególnych etapach.
Problem dostępności wiarygodnej i aktualnej informacji jest wspólny dla wszystkich etapów podejmowania skutecznych decyzji w zakresie obchodzenia się z twardymi odpadami komunalnymi.
Geoinformacyjne systemy monitorowania i zarządzania odpadami mogą być postrzegane jako element wyższego rzędu systemowego, również dla kompleksowej oceny społeczno-ekologicznego i gospodarczego statusu regionu. 
Głównym zadaniem osiągnięcia efektywności ekonomicznej segregacji odpadów jest: „Ludność i spółki zarządzające, które muszą mieć korzyść z sortowania odpadów i wyrzucania ich do różnych pojemników”. Aby to zrobić, taryfy na wywóz nieposortowanych pojemników na odpady powinny być zmaksymalizowane, koszt usuwania odpadów segregowanych powinien być minimalnym (idealnie – zero).
Otrzymane wyniki wskazują na znaczne poprawienie skuteczności podejmowanych decyzji szczególnie w takich kwestiach jak optymalizacja ruchu transportowego, podział na osobne obszary terytorium mieszkaniowego, bardziej uzasadnione przygotowania zadań technicznych w organizacji procedur przetargowych w systemie zarządzania sanitarnych oczyszczeń zamieszkałych obszarów.

Słowa kluczowe
odpady komunalne, efektywne zarządzanie, ochrona środowiska, system geo-informacyjny, monitoring odpadów

Information Support for Monitoring of the Sphere of Solid Municipal Waste Treatment

Key words 
municipal waste, effective management, environment, geo-information system, monitoring of waste

Pełny tekst / Full text
PDF (English)