Andrzej Łapko, Robert Grygo
Bialystok University of Technology

Streszczenie
W artykule przedyskutowano narastający problem zagospodarowania gruzu betonowego z rozbiórek budynków na potrzeby recyklingu betonów konstrukcyjnych, w świetle ochrony środowiska i wymagań budownictwa zrównoważonego. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych żelbetowych elementów belkowych wykonanych z betonów na kruszywach wtórnych. Omówiono wybrane wyniki badań doświadczalnych w zakresie doraźnej odkształcalności i nośności belek żelbetowych wykonanych w skali naturalnej o zróżnicowanym stopniu zbrojenia na zginanie. Wyniki badań porównano z rezultatami badań belek referencyjnych z betonów tej samej klasy. Wykazano, że zastosowanie betonu wykonanego z dobrej jakości kruszyw wtórnych, w porównaniu do elementów referencyjnych wykonanych z betonów tej samej klasy na kruszywach naturalnych, pozwala uzyskać elementy konstrukcyjne o podobnych parametrach wytrzymałościowych lecz nieco zwiększonych odkształceniach. Daje to szansę na zagospodarowanie olbrzymiej ilości gruzu budowlanego dla potrzeb wytwarzania nowych elementów konstrukcji spełniających wymagania budownictwa zrównoważonego.

Słowa kluczowe
beton na kruszywie z recyklingu, belki żelbetowe, nośność na zginanie, odkształcalność konstrukcji

Effectiveness of the Use of Recycling Aggregate Concrete for Sustainable Building Structures

Key words
recycled aggregate concrete, RC beams, flexural capacity, structural deformability

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)