Józef Borkowski*, Marzena Sutowska*, Przemysław Borkowski**
*Koszalin University of Technology
**KGHM Cuprum, Research & Development Centre, Wroclaw

Streszczenie
W artykule przedstawiono nowo utworzone specjalistyczne laboratorium zbudowane w Instytucie Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych. Umożliwia ono realizację badań oddziaływania zróżnicowanych pól energetycznych na właściwości wody w warunkach eliminujących jakiegokolwiek oddziaływanie zakłócające przez zewnętrzne pola elektromagnetyczne. Służą temu dwie odrębne pracownie urządzone w specjalnych komorach pomiarowych, zbudowanych w postaci klatek Faraday’a.

Jedna z tych pracowni służy do uzdatniania wody przy użyciu dziewięciu specjalistycznych urządzeń i aparatów. Przeprowadza się w niej m.in. badania właściwości wody według jednego z popularniejszych kryteriów, jakim jest odczyn pH. Do tego rodzaju badań wody zastosowano przenośny miernik wieloparametrowy Orion 5-Star pH/RDO/Cond, używany według określonej metodyki.

Omówiono tu również wyniki badań rozpoznawczych, a także określono liczebność pomiarów paralelnych. Zapewniło to odpowiednią wiarygodność badaniom zasadniczym. W ich wyniku stwierdzono zróżnicowane oddziaływanie użytych sposobów uzdatniania wody, na odczyn pH badanej wody pitnej. W badaniach tych stwierdzono, iż najniższe wartości (pH = 7.29) występują w wodzie bazowej (W), dostarczanej przez Koszalińskie Wodociągi, a także w wodzie wytwarzanej w aparacie Grandera (A), która uchodzi w Europie za najdoskonalszą. Ustalono ponadto, że wodę o zbliżonym odczynie pH, którego wartości są zwiększone zaledwie o 1%, uzyskuje się przy zastosowaniu urządzenia Narasan® (B) i aparatu Vital (C), których zasada działania jest analogiczna do aparatu Grandera. Zbliżone pH ma również woda wytwarzana w aparacie Radamir (E) oraz przy użyciu magnetyzera Ecomag® typu ME1 (F).

Wartości tego wskaźnika określane dla próbek wody uzdatnianej w jonizatorze Leveluk (D), ulegają wyraźnemu zwiększeniu dochodzącemu nawet do 29% jego wartości bazowej. Z kolei woda uzyskiwana w wyniku oddziaływania płytek Grandera (G) i ADR-4 (H) oraz pręta Grandera (I) osiąga średnie wartości odczynu pH, które są większe o 9÷11% od wartości bazowej (pH = 7.29).

Analiza uzyskanych wyników badań wykazała istnienie zróżnicowanego oddziaływania pola energetycznego, wytwarzanego przez poszczególne urządzenia uzdatniające wodę, na zmianę jej właściwości chemicznych.

Słowa kluczowe
uzdatnianie wody, odczyn pH, klatki Faraday’a

Influence of Water Treatment Methods on pH Reaction

Keywords
water treatment, pH reaction, Faradays’ cage

Pełny text / Full text
PDF (English)