Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski
Koszalin University of Technology

Streszczenie
Właściwości organoleptyczne przechowywanych produktów zbożowych mogą ulegać zmianie m.in. w zależności od rodzaju opakowania, w którym się je przetrzymuje. Łatwość przenikania ze środowiska zewnętrznego składników stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, zbyt wysoka temperatura i przegrzanie produktów oraz duża wilgotność wywołująca zaparowanie, to najczęstsze przyczyny, które obniżają wartość konsumpcyjną przechowywanej żywności. Barierowość opakowania wpływa bowiem na zmianę warunków atmosferycznych środowiska produktu i im jest niższa, tym większe prawdopodobieństwo w/w skutków. Zgodnie z ustawą (wymagania i procedury niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. reguluje znowelizowana ustawa z dnia z dnia 8 stycznia 2010 r.) materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością nie obniżają jej jakości i są bezpieczne dla zdrowia człowieka. Sytuacja ulega jednak zmianie, gdy w warunkach domowych oryginalne opakowania zastępuje się takimi, które nie gwarantują, że przechowywana w nich żywność jest zabezpieczona przed negatywnym oddziaływaniem czynników środowiska zewnętrznego, np. przed skażeniem przez mikroorganizmy.

Celem badań było określenie wpływu jaki wywierał rodzaj zastosowanego opakowania na czystość mikrobiologiczną i wybrane cechy fizykochemiczne produktów zbożowych przechowywanych przez okres 6 miesięcy w temperaturze 20°C.

Słowa kluczowe
produkty zbożowe, stan mikrobiologiczny, cechy fizykochemiczne, opakowania

Microbiological Purity and Selected Physicochemical Properties of Cereal Products Stored in Different Packages

Keywords
cereal products, microbiological status,physical and chemicalcharacteristics, package

Pełny text / Full text
PDF (English)