Wojciech Jerzak
AGH University of Science and Technology

Streszczenie
W artykule badano wpływ wysunięcia centralnej dyszy palnika doprowadzającej CO2, na emisję NOx i CO podczas spalania gazu ziemnego w powietrzu wzbogaconym w tlen do 25%. Dwutlenek węgla wstrzykiwano w odległościach 0; 0,05; 0,1 i 0,15 m od palnika, w ilości do 25% obj. mieszanki utleniającej. Wzrost nadmiaru powietrza oraz oddalenie miejsca wstrzykiwania CO2 od palnika, skutkowało obniżeniem temperatury w miejscu poboru spalin. Stwierdzono, iż miejsce wstrzykiwania CO2 istotnie wpływa na emisję NOx i CO podczas spalania gazu ziemnego.W analizowanym palniku ze wstępnym wymieszaniem paliwa i utleniacza, wysunięcie dyszy doprowadzającej CO2 na odległość 0,05 m zwiększa stężenie NOx w spalaniach suchych, a dalsze wysuwanie dyszy od palnika prowadzi do obniżenia stężeń NOx dla badanych nadmiarów powietrza. Stężenia CO na skutek wysuwania dyszy doprowadzającej CO2, wykazują odmienne tendencje w porównaniu z NOx. Kierunek zmian stężeń CO i NOx istotnie uwarunkowany jest nie tylko od miejsca podawania czy udziału % CO2, lecz również od nadmiaru powietrza. Wstrzykiwanie do 10% CO2 w odległościach 0 oraz 0,05 m dla l=1.25 prowadzi do spadku stężenia CO, a przy dodatku powyżej 15% obj. CO2 mieszanki utleniającej następuje wzrost stężenia CO w spalinach suchych.

Słowa kluczowe
emisja NOx, emisja CO, spalanie gazu ziemnego

Emissions of NOx and CO from Natural Gas Combustion with Adding CO2 at Varying Distances from the Burner

Keywords
emissions of NOx, emissions of CO, natural gas combustion

Pełny text / Full text
PDF (English)