Sergey Kondratenko, Yulia Ruigite, Andrey Aldushin
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia

Streszczenie
Obecnie problem rozwoju systemu selektywnej zbiórki i dalszej utylizacji różnego rodzajów odpadów niebezpiecznych stał się jeszcze bardziej aktualny. Spowodowane jest to tym, że odpady te składowane na składowiskach wraz odpadami komunalnymi, mogą stanowić zagrożenie, nie tylko dla środowiska, ale również dla zdrowia ludzkiego. Dlatego też, obecnie w większości krajów rozwiniętych (także w Rosji) konieczna jest segregacja tworzonych odpadów i ich utylizacja różnymi metodami, w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu i włączenia ich do obrotu gospodarczego. Jest to szczególnie istotne w świetle rosnącej produkcji niebezpiecznych odpadów przez miejscową ludność, związanej przede wszystkim z rozwojem urządzeń technicznych oraz ich wdrażaniem w codziennej działalności człowieka. Najbardziej uderzającym przykładem jest utylizacja takich odpadów niebezpiecznych, jak np. odpady zawierające rtęć. Obecnie w naszym kraju, szczególną uwagę zwraca się na problem selektywnej zbiórki i dalszego zagospodarowania tego typu odpadów, zwłaszcza lamp zawierających rtęć. Jest to przede wszystkim związane z szerokim zastosowaniem tych lamp we wszystkich sferach działalności gospodarczej, również przez ludność lokalną. Co więcej, w Rosji, zgodnie z federalną ustawą № 261 [8] i aktem Służby Ochrony Przyrody [11], do 2014 r. wszystkie rodzaje żarówek powinny zostać wycofane z użytku, co będzie prowadzić nieuchronnie do zwiększenia ilości odpadów zawierających rtęć. Dlatego też, w wielu regionach Rosji, w tym także w Obwodzie Kaliningradzkim, zostały podjęte środki w celu zapewnienia selektywnej zbiórki i dalszej utylizacji odpadów zawierających rtęć, także wytwarzanych przez ludność lokalną.

Słowa kluczowe
odpady niebezpieczne, system selektywnej zbiórki odpadów, lampy zawierające rtęć

Methods of Arranging the System of Separate Hazardous Waste Collection and Problems of its Formation Assessment in the Municipalities of the Kaliningrad Region

Keywords
hazardous wastes, system of separate waste collection, mercury-containing lamps

Pełny text / Full text
PDF (English)