Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha
Lublin University of Technology

Streszczenie
Badania eksperymentalne ogrzewania podłogowego w funkcji zasilania pulsacyjnego przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w skali półtechnicznej. Analizowany grzejnik podłogowy miał powierzchnię równą 2,43 m2 i wymiary 1,56 m x 1,56 m. W celu odizolowania grzejnika od otoczenia, umieszczono go w komorze badawczej o wymiarach 1,56 x1,56 x 2,21 m, której ściany były zaizolowane styropianem o grubości 10 cm. Ponadto ściany komory od wewnątrz były pomalowane na kolor czarny i charakteryzowały się stałą i znaną emisyjnością równą ε = 0,95. Komora badawcza była umieszczona w pomieszczeniu laboratorium, w którym temperatura powietrza wewnętrznego była utrzymywana na stałym poziomie równym 20°C.
Badania polegały na zasilaniu analizowanego układu czynnikiem grzewczym o temperaturze równej 45°C i przepływie objętościowym na poziomie 2,2 dm3/min. Badania eksperymentalne wykonano dla siedmiu przypadków zasilania pulsacyjnego, które różniły się między sobą stosunkiem okresu zasilania układu do okresu przerwy w zasilaniu, jak i długością danego okresu. Na podstawie archiwizowanych pomiarów wyznaczono charakterystyczne parametry pracy układu, co pozwoliło na ocenę zużycia energii przez układ oraz parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniach ogrzewanych.
Zauważono, że dla krótkich czasów pracy i postoju, takich jak 15/15 min, temperatura operatywna jest praktycznie na stałym poziomie (wahania w granicach 0,2°C).
Poza tym największe wykorzystanie ciepła dostarczanego zauważono przy cyklach, które charakteryzowały się takim samym czasem trwania fazy grzania, jak i postoju.

Słowa kluczowe:
ogrzewanie podłogowe, regulacja, efektywność energetyczna

027. Experimental Evaluation of Circular Frequency Supply of Radiant Floor Heating System

Keywords:
radiant floor heating, regulation, energy efficiency

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego