Aneta Czechowska-Kosacka*, Yucheng Cao**, Artur Pawłowski*
*Lublin University of Technology, Poland
**Zhejing Agriculture and Forestry University, Hagzhou, China

Streszczenie
Osady ściekowe są stanowią trwałe źródło związków fosforu i potasu niezbędnych do wzrostu biomasy. Od ich dostępności dla roślin zależy produkcja żywności dla stale wzrastającej liczby ludności. Do gleby dostarczane są związki fosforu i potasu w postaci soli pozyskiwanych jako kopaliny. Problem jednak stanowią szybko wyczerpujące się zasoby minerałów, z których pozyskiwane są wyżej wymienione pierwiastki do produkcji nawozów rolniczych. W przyszłości ich brak może pogorszyć jakość gleb, co zmniejszy skalę produkcji rolnej. Oznacza to, że podstawowy paradygmat zrównoważonego rozwoju mówiący o konieczności postępowania takiego, aby zapewnić niezbędne środki do życia obecnym pokoleniom, nie pozbawi przyszłych pokoleń możliwości zabezpieczenia ich potrzeb. Paradygmat ten nakazuje podjęcie wszelkich działań zdążających do ograniczania eksploatacji naturalnych ich zasobów. Poszukując innych źródeł zwrócono uwagę na osady ściekowe pochodzące z biologicznych oczyszczalni ścieków. Osady te zawierają związki fosforu i potasu, które po odpowiedniej obróbce mogą przyczynić się do spowolnienia zużycia naturalnych rezerw fosforu i potasu. Zastosowanie osadów ściekowych na uprawianej ziemi, może być korzystne pod warunkiem, że poziom zanieczyszczeń m.in. metalami ciężkimi nie przekracza dopuszczalnego poziomu. Biorąc pod uwagę ich możliwy negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz surowe przepisy dotyczące zawartości zanieczyszczeń w osadach, metale ciężkie zostały uwzględnione w prawodawstwie omawianych regionów.
Biorąc pod uwagę zalety wnikające z wykorzystania osadów ściekowych do nawożenia upraw i możliwych zagrożeń wynikających z obecności w osadach ściekowych niepożądanych zanieczyszczeń, wiele krajów wprowadziło surowe przepisy regulujące wykorzystanie osadów do nawożenia gleby. Biorąc pod uwagę przykład Europejskiej, USA, Polski i Chin można stwierdzić na podstawie analizy regulacji prawnych w tym zakresie, że stosowanie osadów ściekowych do nawożenia gleb jest w pełni kontrolowane zarówno w krajach rozwiniętych jak również w krajach rozwijających się.

Słowa kluczowe:
zrównoważony rozwój, fosfor, potas, osady ściekowe, uwarunkowania prawne

021. Criteria for Sustainable Disposal of Sewage Sludge

Keywords:
sustainable development, phosphorus, potassium, sewage sludge, legal conditions

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego