Władysław Szaflik*, Anna Iżewska*, Mirosława Dominowska**
*Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin; **Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Szczecin

Streszczenie
W pracy omówiono technologię oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie. Następnie scharakteryzowano gospodarkę osadami ściekowymi w tej oczyszczalni. Po tym wprowadzeniu przedstawiono bilans energii chemicznej doprowadzanych do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych i odprowadzanych z niej osadów ściekowych. Przedstawiono także sposób określania elementów bilansu energii i przeprowadzono analizę niepewności wyników i bilansu energii. Określono ilość energii produkowanej z osadów podgrzewanych do temperatury 37°C w czasie fermentacji i energii przechodzącej do biogazu oraz ich udział procentowy w energii chemicznej dostarczanej z osadami. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że procentowa wartość średnia ilości energii chemicznej zamienionej na ciepło i odprowadzonej z wyprodukowanym z nich metanem względem energii chemicznej ścieków doprowadzonych do WKF dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie mieści się w przedziale 46,7%±9,8%.

Słowa kluczowe
oczyszczalnia ścieków, osady przefermentowane, bilans energii chemicznej

Chemical Energy Balance of Digested Sludge in Sewage Treatment Plant Pomorzany in Szczecin

Keywords
wastewater treatment plant, digested sludge, chemical energy balance

Pełny tekst / Full text
PDF (English)