Jacek Domski
Koszalin University of Technology

Streszczenie
W artykule opisano badania fibropiaskobetonów na bazie kruszywa odpadowego. Jako zbrojenie rozproszone zastosowano dwa rodzaje włókien stalowych w ilość nieprzekraczającej 0,5% objętościowo. W badaniach określono podstawowe właściwości zaproponowanych fibrobetonów takie jak: wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie przy rozłupywaniu czy też moduł sprężystości. Jednak główny nacisk badawczy położono na określenie stanów granicznych użytkowalności badanych belek z uwzględnieniem cech relogicznych (tj. skurczu i pełzania) użytych fibrokompozytów.

Słowa kluczowe:
piasek odpadowy, włókna

Long-term Study on Fibre Reinforced Fine Aggregate Concrete Beams Based on Waste Sand

Keywords:
waste sand, fibr es

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego