Andrzej Borusiewicz*, Jan Barwicki**
*Higher School of Agribusiness, Lomza; **Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch

Streszczenie
Większość bydła mlecznego i mięsnego utrzymywana jest w budynkach inwentarskich wyposażonych w podłogi szczelinowe co powoduje wysoką koncentrację gnojowicy i jest przyczyną emisji dużej ilości amoniaku. W artykule przedstawiono wybrane propozycje dla rozwoju nowoczesnych technologii w tej dziedzinie. Wykorzystanie technologii systemu zakwaszenia gnojowicy w budynkach inwentarskich, zbiornikach lub bezpośrednio na polu pozwala na zmniejszenie emisji amoniaku, co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. Ponadto, możemy zaoszczędzić na ilości nawozów stosowanych w gospodarstwie. Rozwiązaniem tego problemu zajmują się naukowcy, farmerzy na całym świecie. Oczywistym sposobem minimalizacji emisji amoniaku jest zmniejszenie pH gnojowicy poprzez dodawanie kwasów lub innych substancji, działających w podobny sposób. Takie rozwiązania stosowane są w Danii, a jego skuteczność minimalizacji emisji NH3 zostało udokumentowane w pracach naukowych. Zakwaszenie zmniejsza emisje NH3 przechowywanej gnojowicy do 10% w porównaniu z gnojowicą bez zakwaszenia, a emisja NH3 w polu była mniejsza o 63%.

Słowa kluczowe
nowe technologie, zakwaszenie gnojowicy, emisja amoniaku, ochrona środowiska

Slurry Management on Family Farms Using Acidification System to Reduce Ammonia Emissions

Abstract
Most of dairy and beef cattle when grown in barn with slotted floor is connected with high concentration of slurry what creates ammonia emission problems. The article presents some proposals for development of new technology in this area. Using slurry acidification technology in the barn, in the storage or in the field we can avoid many environmental problems concerning ammonia emission. Besides that we can save on overall fertilizers usage on the farm. Ammonia emissions is a major problem associated with animal slurry management, and solutions to overcome this problem are developed worldwide by farmers and scientists. An obvious way to minimize ammonia emissions from slurry is to decrease slurry pH by addition of acids or other substances acting in similar way. This solution has been used commonly in Denmark, and its efficiency with regard to the minimization of NH3 emissions has been documented in some studies. Acidification reduced NH3 emission from stored slurry to less than 10% of the emission from untreated slurry, and the NH3 emission from applied slurry on the field was reduced by 67%.

Keywords 
new technology, slurry acidification technology, ammonia emission, environment protection

Pełny tekst / Full text
PDF (English)