Podwodny odpływ podziemny do Morza Bałtyckiego
Janusz Pempkowiak, Beata Szymczycha, Lech Kotwicki

Wykorzystanie drobnoziarnistego kruszywa odpadowego do zrównoważonej produkcji prefabrykatów betonowych
Jacek Katzer, Janusz Kobaka

Charakterystyka emisji ze składowisk odpadów komunalnych
Ewelina Staszewska, Małgorzata Pawłowska

Analiza niestabilności przemian fazowych czynników energetycznych. Część I - Ocena stanu wiedzy
Tadeusz Bohdal

Analiza niestabilności przemian fazowych czynników energetycznych. Część II - Badania eksperymentalne własne
Tadeusz Bohdal

Charakterystyka zbiorowisk roślinnych z udziałem słonorośli oraz ich ochrona na obszarze wstecznej delty Świny
Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Tadeusz Durkowski

Uwarunkowania i prognoza bezpieczeństwa energetycznego Polski na lata 2010-2110
Stanisław Gawłowski, Renata Listowska-Gawłowska, Tadeusz Piecuch

Badania przechodzenia rtęci z amalgamatów stomatologicznych do roztworu sztucznej śliny
Ewa Leśniewska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Jadwiga Albińska, Tadeusz Paryjczak, Jerzy Sokołowski

Słoma kukurydziana jako surowiec do produkcji biogazu
Leszek Styszko, Adam Majewski

Wpływ sposobu i terminu stosowania osadów komunalnych na skład chemiczny gleby i runi trawników
Teodor Kitczak, Henryk Czyż, Anna Kiepas-Kokot

Stymulowanie personelu na podstawie zrównoważonego systemu wskaźników (BSC)
Arkadiy Ivanov, Aleksander Szkarowski, Vera Nikołaeva

Wpływ małej zapory na zmiany składu ichtiofauny w cieku Sitna w ciągu 9 lat (otulina Drawieńskiego Parku Narodowego)
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Tomasz Krepski

Nowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania biogazu według technologii MT-ENERGIER
Kazimierz Szymański

Matematyczne modelowanie sieci wodociągowych
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Andrzej Czapczuk

Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej
Agnieszka Hłobił

Charakterystyka florystyczna runi oraz ocena fitoindykacyjna warunków siedliskowych wybranych łąk śródleśnych
Joanna Szydłowska

Analiza produkcji i zużycia wody w Pile
Antoni Waldemar Żuchowicki, Monika Telega

Hybrydyzacja wśród ryb - przyczyny i jej znaczenie
Lucyna Kirczuk, Józef Domagała

Wpływ warunków pozyskania biomasy na odrastanie pędów wierzby energetycznej w czteroletnim cyklu
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma

Charakterystyka stanu użytkowania małego zbiornika zaporowego Nowaki na Korzkwi
Mirosław Wiatkowski, Czesława Rosik-Dulewska, Barbara Wiatkowska

Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów powstających podczas odwadniania komunalnych osadów ściekowych w procesie sedymentacji odśrodkowej
Anna Kowalczyk, Justyna Kutryn, Tadeusz Piecuch

Wpływ promieniowania mikrofalowego na przebieg fermentacji metanowej odpadów poubojowych w warunkach termofitowych
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski

Stan ekologiczny wód Kanału Radackiego na podstawie wskaźników i indeksów biotycznych
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Marta Konieczna, Katarzyna Pikuła

Badania nad wielkością ziaren skrobi w różnych odmianach ziemniaka pod kątem możliwości zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska wodnego odpadami produkcyjnymi
Edward Ratuszniak, Aldona Kubas

Ocena aktualnej sytuacji w zaopatrzeniu w wodę w Polsce na tle sytuacji w świecie
Wojciech Kuczyński, Waldemar Żuchowicki

Usuwanie substancji organicznych z roztworów wodnych z wykorzystaniem ceramicznych membran ultrafiltracyjnych
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Agnieszka Urbanowska, Katarzyna Majewska-Nowak, Joanna Kawiecka-Skowron

Pobory wody przez mieszkańców budynku wielorodzinnego
Antoni Waldemar Żuchowicki, Renata Gawin

Odwadnianie szlamu węglowego na drodze periodycznej filtracji wirowej
Michał Palica, Karolina Wątor, Jan Thullie, Łukasz Kurowski

Zastosowanie procesu Fentona i sekwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków z produkcji okien drewnianych
Krzysztof Piaskowski, Renata Świderska-Dąbrowska

Zastosowanie modeli matematycznych procesu sorpcji do opisu usuwania HCH na wermikompoście
Katarzyna Ignatowicz

Analiza rozbiorów wody na wybranym terenie Pomorza Środkowego - w gminie Sianów
Danuta Usidus, Aleksandra Drozdowicz

Porównanie biotycznych i abiotycznych zmian WWA w glebie nawożonej osadami ściekowymi
Maria Włodarczyk-Makuła

Wpływ warunków uprawy na pozyskanie biomasy wierzby energetycznej w czteroletnim cyklu
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma, Monika Ignatowicz

Ocena suszy meteorologicznej na terenach pogórniczych w rejonie Konina
Piotr Stachowski

Aromaterapia jako wspomaganie w psychopedagogice
Agnieszka Hłobił, Izabela Piecuch

Statyka biofiltracji wybranych układów lotnych związków organicznych i złóż naturalnych
Klaudia Chmiel-Kurowska, Anna Gawlik, Michał Palica

Badania efektu oczyszczania ścieków produkcyjnych zawierających kleje organiczne w procesie koagulacji z zastosowaniem koagulanta PAX XL 19F i PIX 113
Barbara Juraszka, Aleksandra Sumara

Pasożyty pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) wsiedlonego do Chojnówki - cieku w Puszczy Bukowej k. Szczecina
Małgorzata Pilecka-Rapacz, Robert Czerniawski

Dobór parametrów konstrukcyjnych przesiewacza dwuczęstościowego przeznaczonego do klasyfikacji odpadów mineralnych
Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Andrzej Czapczuk

Udział frakcji ChZT w ściekach mleczarskich w oczyszczalni stosującej intensywne usuwanie związków węgla, azotu i fosforu
Wojciech Dąbrowski, Monika Puchlik

Usuwanie barwnika Basic Violet 10 z roztworów wodnych na zeolicie
Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Iwona Moczkowska

Kształtowanie się zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański

Zastosowanie hybrydowego układu oczyszczania do separacji substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych
Izabela Kowalska

Porównanie wyników bilansu fosforu w aspekcie monitorowania zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych
Jerzy Kupiec

Frakcje ChZT w ściekach komunalnych o dużym udziale ścieków z przemysłu spożywczego
Joanna Struk-Sokołowska

Bilans wodny śródleśnego oczka wodnego
Mariusz Korytowski

Badania nad elektrolitycznym wspomaganiem procesu denitryfikacji w biologicznym złożu tarczowym
Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska, Katarzyna Sominka

Badania stężenia CO2 w powietrzu podglebowym w rejonie Tarnowa pod kątem monitoringu składowania dwutlenku węgla
Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak, Magdalena Wdowin, Katarzyna Batkiewicz

Bilans biogenów Jeziora Tomickiego
Agnieszka E. Ławniczak, Janina Zbierska, Barbara Andrzejewska

Hydrauliczne badania modelowe filarów mostowych na przykładzie wybranych mostów Opola
Tomasz Tymiński

Wpływ sposobu wstępnego preparowania odpadów poubojowych na ilość i skład powstającego biogazu w warunkach fermentacji termofilowej
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski

Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski
Adam Zydroń, Piotr Hausa

Sedymentacja siarczanu baru w osadniku jako metoda ograniczenia ilości osadów stałych w rurociągu odpływowym KWK "Jankowice"
Marian Branny, Justyna Swolkień

Określenie wpływu dodania do paleniska katalizatora REDUXCO na skuteczność i niezawodność pracy kotła WR 15-N w ciepłowni w Strzelcach Opolskich".
Włodzimierz Przybylski, Marek Majcher, Leszek Borkowski, Aleksandra Jaroszek