Archiwum

Badania nad technologiami odzysku biogazu z biomasy z żywnościowych odpadów komunalnych: przegląd
Jin Yiying, Wen Junjie, Nie Yongfeng, Chen Huanlin, Wang Guicai

Liczebność i struktura zbiorowisk orzęsków w urządzeniach oczyszczalni ścieków Hajdów
Roman Babko, Grzegorz Łagód, Katarzyna M. Jaromin-Gleń

Charakterystyka obciążenie-CMOD fibrokompozytów cementowych na bazie ceramicznego kruszywa odpadowego
Jacek Domski, Jacek Katzer, Dariusz Fajto Load-CMOD

Odzysk energii z osadów ściekowych
Yucheng Cao, Shengdao Shan

Sposób wykorzystania poliuretanu po zakończeniu jego cyklu żywotności
Vojtěch Václavík, Jan Valíček, Tomáš Dvorský, Tadeusz Hryniewicz, Krzysztof Rokosz, Marta Harničárová, Milena Kušnerová, Jaromír Daxner, Miroslava Bendová

Pomiary wilgotności in-situ przy zastosowaniu powierzchniowych sond TDR
Zbigniew Suchorab

Ocena szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie pomiarów meteorologicznych
Marek Kiedrowicz, Krzysztof Rokosz, Zuzana Palková, Jan Valíček

Lubelskie doświadczenia we współspalaniu odpadów komunalnych w przemyśle cementowym
Yucheng Cao, Lucjan Pawłowski

Zooplankton trzech przymiejskich jezior na tle wybranych warunków abiotycznych
Łukasz Sługocki, Robert Czerniawski, Józef Domagała, Tomasz Krepski, Małgorzata Pilecka-Rapacz

Zasady procesu sterowania systemami nawadniającymi w oparciu o teorię kolejkowania
Zuzana Palková, Tomáš Rodný, Imrich Okenka, Marek Kiedrowicz

Zastosowanie Numerycznego Modelu Terenu oraz zdjęć lotniczych przy wyznaczania stref zagrożenia powodziowego w małych zlewniach rzek nizinnych
Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Rafał Wróżyński

Modyfikacje dotyczące powietrza spalania w kotle pirolitycznym
Vlastimil Kuběna, Jana Müllerová, Jan Valíček, Marta Harničárová, Tadeusz Hryniewicz, Krzysztof Rokosz, Vojtěch Václavík, Roman Michalovič

Prognozowanie rolniczych emisji CO2 i związek z wybranymi zmiennymi w krajach OECD
Alicja Kolasa-Więcek

Nowe nieinwazyjne metody alternatywnego określania wydajności komórek termoelektrycznych
Milena Kušnerová, Jan Valíček, Tadeusz Hryniewicz, Marta Harničárová, Krzysztof Rokosz, Vojtěch Václavík, Miroslava Bendová, Jana Müllerová

Adsorpcja cyjanku sodu na węglach aktywnych
Wiesław Stelmaszuk

Identyfikacja modelu systemu rozjaśniania i zaprojektowania regulatora PID w celu oszczędności energii przy wykorzystaniu programu MATLAB i funkcjonalności LabVIEW
źubomír Nagy, Zuzana Palková, Jan Valíček, Marek Kiedrowicz, Krzysztof Rokosz, Pavel Kovač

Zagrożenia dla obszarów cennych przyrodniczo
Wiktoria Sobczyk, Agnieszka Biedrawa-Kozik, Anna Kowalska

Biosorpcja uranu (VI) z wody naturalnej
Wiesław Stelmaszuk, Galina Nikovskaya

Wykorzystanie drobnouziarnionych odpadów ze wzbogacania węgla w rejonie Ostrava-Karvina
Miluše Hlavatá, Vladimír Čablík

Biogazownie utylizacyjne jako propozycja utylizacji osadów ściekowych w odniesieniu do ustawodawstwa polskiego
Paweł Kogut, Filip Kaczmarek, Tomasz Dąbrowski, Jacek Piekarski

Rola państwa w osiąganiu zrównoważonego rozwoju w kapitale ludzkim, technologii i ochronie środowiska
Yucheng Cao, Izabela Piecuch

Walory florystyczne, użytkowe i przyrodnicze użytków zielonych na tarasie zalewowym doliny Warty
Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Adrian Sarnowski

Transformacje odcieków jako rezultat technicznych zabiegów na składowiskach odpadów komunalnych
Kazimierz Szymański, Robert Nowak

Wpływ budowli hydrotechnicznych na renaturyzację gospodarki wodnej Polderu Zagórów
Czesław Przybyła, Albert Malinger, Karol Mrozik

Wpływ nawożenia azotem na wybrane cechy wierzby krzewiastej w czteroletnim cyklu uprawy
Monika Ignatowicz, Leszek Styszko

Odbiór bodźców środowiskowych przez glony Characeae sygnalizowany za pomocą ultrasłabej luminescencji
Anna Jaśkowska, Andrzej Dudziak, Robert Borc

Modelowanie skraplania czynników chłodniczych w obszarze pary przegrzanej
Magdalena Florianowicz, Łukasz Bohdal

Możliwości zagospodarowania odpadów organicznych, jako źródła masy organicznej w budowie podłoży trawnikowych
Teodor Kitczak, Henryk Czyż, Anna Kiepas-Kokot

Źródła oraz metody badań związków arsenu w próbkach środowiskowych
Olimpia Burzyńska, Izabela Siebielska

Gleby organiczne projektowanego użytku ekologicznego „Łąki koło Owczar”
Adam Sammel, Piotr Siuda, Wojciech Mrugowski

Ocena stanu ekologicznego wód rzeki Regi na odcinku w obszarze miasta Gryfice
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Anna Wojcieszonek, Katarzyna Pikuła

Zróżnicowanie warunków hydrologicznych Kostrzyneckiego Rozlewiska i Polderu Cedyńskiego w dolinie Odry
Grażyna Kamińska, Leopold Winkler

Wpływ modyfikacji zeolitów na ich właściwości fizykochemiczne
Renata Świderska-Dąbrowska, Rafał Schmidt

Wpływ wstępnej ultradźwiękowej sonifikacji serwatki kwaśnej na efektywność procesu fermentacji metanowej
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Anna Grala, Magda Dudek

Wpływ gęstości sadzenia na długość, grubość i liczbę pędów w karpie wierzby w czteroletnim cyklu uprawy
Adriana Borzymowska, Leszek Styszko

Przydatność koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej
Izabela Krupińska

Analiza mikrobiologiczna produktów mlecznych i potencjalne źródła ich skażenia
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski

Ocena wpływu zmian użytkowania terenu na odpływy wezbraniowe przy użyciu metody SCS-CN
Antoni T. Miler

Żywotność i zdrowotność nasion Lupinus angustifolius L. traktowanych wyciągami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski

Żywotność i zdrowotność nasion Vicia faba L. i V. sativa L. traktowanych wyciągami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski

Mapy gruntowe z XIX wieku jako źródło nazw obiektów fizjograficznych (na przykładzie wybranych wsi z terenu Wielkopolski)
Anna Oliskiewicz-Krzywicka

Badania efektywności usuwania azotu amonowego na wybranych materiałach sorpcyjnych
Krzysztof Piaskowski, Robert Nowak

Wyznaczenie wielkości opadu efektywnego i przepływów maksymalnych w małych zlewniach niezurbanizowanych
Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Agnieszka Wolak

Analiza numeryczna wydajności cieplnej konwekcyjnego wymiennika ciepła obudowanego poziomymi płytami
Magdalena Orłowska, Marian Czapp

Możliwość zastosowania odczynnika Fentona w procesach usuwania formaldehydu ze ścieków pochodzących z przemysłu drzewnego
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Magda Dudek, Anna Grala

Bioługowanie metali ciężkich z odpadów pogalwanicznych przy neutralnym pH środowiska, w obecności bakterii produkujących biosurfaktanty
Ewa Karwowska, Dorota Andrzejewska-Morzuch

Specjacja wybranych składników rozpuszczonych w wodach gruntowych układu katenalnego na Pojezierzu Poznańskim
Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek, Katarzyna Wiatrowska

Wpływ temperatury, intensywności mieszania oraz napowietrzania na efektywność procesu bioługowania metali z wybranych odpadów przemysłowych
Dorota Andrzejewska-Morzuch, Ewa Karwowska

Hydrochemiczne konsekwencje zasilania zbiorników przepływowych wodami zanieczyszczonymi
Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała

System ekspertowy do oceny układu systemu dystrybucji wody sporządzony za pomocą wnioskowania indukcyjnego
Jacek Dawidowicz

Kierunki rekultywacji obszarów zdegradowanych działalnością Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”
Maciej Gliniak, Wiktoria Sobczyk

Zmiany stanów i zapasów wody w lesie mieszanym świeżym na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański

Ocena jakości zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku operator sprzętu – wysypiskowy na składowisku odpadów komunalnych ZGO – 1R
Zygmunt Korban, Marek Profaska

Wpływ dodatku węgla brunatnego na parametry struktury gleby rozwijającej się z gruntów pogórniczych KWB Konin
Krzysztof Otremba

Badanie emisji formaldehydu z wyrobów budowlanych metodą komorową z zastosowaniem techniki GC-MS-PT
Małgorzata Danuta Nowacka, Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska

Ekonomiczne aspekty budowy i eksploatacji suszarni słonecznej
Czesław Przybyła, Janusz Filipiak, Jerzy Bykowski

Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego
Agnieszka Żelazna

Wpływ dodatku pyłu z węgla brunatnego na podstawowe właściwości fizyczne i wodne poziomu uprawnego gleby powstającej z gruntów pogórniczych KWB Konin
Krzysztof Otremba, Zbigniew Kaczmarek, Piotr Gajewski

Zmiana właściwości filtracyjnych flotokoncentratu węglowego poddanego filtracji wirowej po sonifikacji flokulantu
Michał Palica, Michał Drzazga, Andrzej Gierczycki, Agnieszka Gozdek, Jan Thullie

Polityka przestrzenna gmin wiejskich na tle zmian zagospodarowania przestrzennego wynikających z suburbanizacji
Karol Mrozik, Michał Bossy, Katarzyna Zaręba

Usuwanie ortofosforanów ze ścieków syntetycznych o niskim pH z wykorzystaniem metody roztwarzania metali i elektrokoagulacji
Izabela Wysocka, Wojciech Ładuch

Przykładowe badania uciążliwości emisji hałasu z ciągu komunikacyjnego
Marek Profaska, Zygmunt Korban, Rafał Kernert

Występowanie kwaśnych deszczy w województwie podlaskim w latach 2002–2009
Sławomir Roj-Rojewski, Marlena Sakowska

Wpływ dodatku granulatu z ubocznych produktów spalania odpadów komunalnych na właściwości zawiesin popiołowo-wodnych
Waldemar Kępys, Radosław Pomykała

Efektywność robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych w programie „Rowy”
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Renata Marcinkowska

Emisja zanieczyszczeń pyłowych na etapie eksploatacji oraz zamykania składowiska odpadów poflotacyjnych kopalni rudy Zn-Pb „Trzebionka
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Tadeusz Kurek, Janusz Mazurek

Ocena możliwości zastosowania modelu AGNPS do szacowania ładunków azotu i fosforu wymywanych ze zlewni rolniczych
Mariusz Sojka

Wybrane problemy wydobycia gazu łupkowego
Maciej Michałowski, Barbara Tora, Vladimír Čablík, Lenka Černotová

Określenie wpływu sekwestracji ditlenku węgla na właściwości technologiczne zaczynów cementowych celem bezpiecznego dla środowiska składowania geologicznego
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Stanisław Stryczek, Eugeniusz Mokrzycki, Radosław Pomykała

Funkcjonowanie małych zbiorników nizinnych z wydzieloną częścią wstępną na przykładzie zbiorników Jezioro Kowalskie i Stare Miasto
Joanna Wicher-Dysarz, Jolanta Kanclerz

Możliwości zastosowania wskaźnika chlorkowobromkowego w badaniach genezy zasolenia i jakości wód
Bogumiła Winid

Odpady stałe ze spalania węgla kamiennego w sektorze komunalno-mieszkaniowym
Katarzyna Stala-Szlugaj

Eksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionych
Barbara Uliasz-Misiak, Bogumiła Winid

Wstępne wyniki testu aparatury do ciągłego pomiaru stężenia CO2 w powietrzu glebowym na stanowisku w Szczawnicy
Radosław Tarkowski, Wiesław Sroczyński, Katarzyna Luboń, Magdalena Wdowin

Wpływ zmian technologicznych w kolektorze „Olza” na skład chemiczny wód rzeki Odry i jej dopływów
Justyna Swolkień, Krzysztof Filek

Psychopedagogiczne aspekty aktywnego nauczania przyrody
Agnieszka Hłobił

Określenie atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych na tle walorów przyrodniczych w gminie Kórnik
Adam Zydroń

Psychopedagogiczny wymiar ekofilozofii w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Renata Kaczmarek

Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 2001–2010
Adam Zydroń, Piotr Szczepański

Wpływ edukacji ekologicznej i zdrowotnej na zmianę zachowań, postaw i jakości życia uczniów
Katarzyna Sikora