Archiwum

Badania laboratoryjne i pilotowe nad zintegrowanym oczyszczaniem spalin z dwutlenku siarki, tlenków azotu i rtęci w układach mokrego odsiarczania spalin
Renata Krzyżyńska, Yongxin Zhao Arcadis, Nick D. Hutson

Jak metale ciężkie wpływają na rozwój zrównoważony
Lucjan Pawłowski

Podstawy stosowania wysokociśnieniowej strugi wodnej do wydobywania konkrecji polimetalicznych z dna oceanicznego
Przemysław Borkowski, Józef Borkowski

Związki metali ciężkich w ściekach komunalnych oraz osadach ściekowych
Kazimierz Szymański, Beata Janowska, Piotr Jastrzębski

Lotne związki organiczne w prywatnych i publicznych środkach transportu
Marzenna R. Dudzińska

Ekonomicznie efektywne metody podejmowania decyzji dotyczących rekultywacji terenów pogórniczych przy użyciu danych geoprzestrzennych i analizy wielokryterialnej
Nicos V. Spyropoulos

CNG - nowy sposób morskich dostaw gazu ziemnego
Jakub Żuchowicki, Tomasz Lelonek

Wprowadzenie biodegradowalnych butelek PLA - badania socjologiczne świadomości materiałów opakowaniowych w Republice Czeskiej
Romana Topiarzova, Vladimír Čablík, Lucie Nezvalová, Peter Fečko, Barbara Tora

Zastosowanie bentonitu i jego modyfikacji do procesu sorpcji
Lenka Fusova, Katerina Cechlova, Vladimir Čablík, Barbara Tora

Systemy hydrofitowe do oczyszczania spływów powierzchniowych w rejonie Zatoki Gdańskiej
Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska, Marzena Stosik

Parametryzacja Modelu Detrutusu Pelagicznego, Głębia Gdańska, Morze Bałtyckie
Karol Kuliński, Anna Maciejewska, Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Janusz Pempkowiak

Doświadczenia z eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków dla terenów niezurbanizowanych
Magdalena Gajewska, Łukasz Kopeć, Hanna Obarska-Pempkowiak

Zastosowanie metod mikrobiologicznych w przemyśle naftowym i gazowniczym
Anna Turkiewicz

Matrycowe metody zarządzania ryzykiem - Teoria Matryc Powiązanych
Mariusz Smolarkiewicz, Marcin Mieczysław Smolarkiewicz, Stanisław Biedugnis, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk

Matematyczny opis procesu spalania wybranych grup odpadów
Janusz Dąbrowski, Tadeusz Piecuch

Zarządzanie pozyskanymi funduszami unijnymi w Polsce w obszarze ochrony środowiska
Stanisław Gawłowski

Projekt polityki wodnej państwa a diagnoza stanu gospodarki wodnej
Marek Gromiec, Tomasz Winnicki

Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów
Małgorzata Pawłowska

Zastosowanie metod numerycznych do modelowania procesu filtracji grawitacyjnej
Jacek Piekarski

Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju
Lucjan Pawłowski

Badania eksperymentalne oporów przepływu podczas skraplania proekologicznego czynnika chłodniczego w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Małgorzata Sikora

Możliwości wykorzystania odpadów organicznych i mineralnych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska, Tomasz Ciesielczuk

Badanie niestabilności skraplania proekologicznego czynnika chłodniczego w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Waldemar Kuczyński

Dynamika wymienników ciepła i niestabilności w obiegu ORC
Jarosław Mikielewicz, Dariusz Mikielewicz

Badanie wymiany ciepła podczas wrzenia przechłodzonego proekologicznych czynników chłodniczych w minikanałach
Tadeusz Bohdal, Krzysztof Dutkowski

Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi
Jarosław Mikielewicz, Dariusz Mikielewicz

Badanie skraplania czynnika chłodniczego w obszarze pary przegrzanej
Tadeusz Bohdal, Magdalena Florianowicz

Ocena procesów biologicznego usuwania azotanów (V) i fosforanów w komorze SBR z zewnętrznym źródłem węgla
Wojciech Janczukowicz, Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska

Produkcja i wykorzystanie syntez-gazu z niskowartościowych gatunków paliwa
Vladimir Kolienko, Anatoliy Kolienko

Stan aktualny i prognozy poprawy gospodarki wodnej gruntów na terenach pogórniczych
Czesław Szafrański, Piotr Stachowski, Paweł Kozaczyk

Modelowanie optymalnego spalania paliwa w kotłach przemysłowo-grzewczych
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska

Rtęć w tuszach zwierząt łownych pochodzących z terenu województwa łódzkiego
Jadwiga Albińska, Jacek Góralski, Małgorzata Iwona Szynkowska, Ewa Leśniewska, Tadeusz Paryjczak

Wpływ zagęszczenia krzaków wierzby na odrastanie pędów w trzyletnim cyklu jej uprawy
Leszek Styszko, Adriana Borzymowska, Monika Ignatowicz

Utlenianie związków chloroorganicznych występujących w ciekłych odpadach przemysłowych w obecności katalizatora palladowego
Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak

Żywotność i zdrowotność ziarna roślin zbożowych traktowanych wywarami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski

Analiza wpływu wartości współczynnika spływu na przepływy obliczeniowe w kanałach deszczowych
Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski, Piotr Tutak

Badanie właściwości ekologicznych silnika samochodowego o zapłonie iskrowym zasilanego mieszanką propan-butan
Piotr Piątkowski, Tadeusz Bohdal

Wpływ rozdrobnienia makulatury oraz odpadów kuchennych na wydajność procesu fermentacji metanowej
Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik

Potencjalne źródła skażenia mleka wpływające na jego jakość spożywczą
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski

Ocena świadomości ekologicznej gminy Choroszcz
Józefa Wiater

Optymalizacja procesu kompostowania w warunkach rzeczywistych
Robert Sidełko, Krzysztof Seweryn, Bartosz Walendzik

Zastosowanie metody PHA do oceny ryzyka uszkodzeń sieci kanalizacyjnej na przykładzie systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa
Jadwiga Królikowska

Nauczanie o środowisku - nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno
Izabela Piecuch, Tadeusz Piecuch

Ocena zmian jakości wody w wybranych jeziorach Pojezierza Poznańskiego w latach 2004÷2009
Czesław Przybyła, Anna Zbierska, Żaneta Dwornikowska

Sposób likwidacji uciążliwych zapachów powstających w procesie mechanicznego odwadniania komunalnych osadów ściekowych
Tadeusz Piecuch, Anna Kowalczyk, Daria Kupś, Daria Gomółka

Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik, Michał Napierała

Emisja tlenku azotu NOx ze spalania biomasy wierzbowej
Monika Sztyma-Horwat, Leszek Styszko

Znaczenie polderu Zagórów w ochronie przeciwpowodziowej
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik, Michał Napierała

Porównanie zawartości wybranych metali ciężkich w próbkach kompostów
Izabela Siebielska, Beata Janowska

Badania i aplikacje technologiczne osadników lamelowych
Jan Hehlmann, Edyta Kujawska

Zmiany jakości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo w czasie przechowywania
Ewa Czerwińska, Kazimiera Zgórska

Oczyszczanie ścieków technologicznych z kwasu octowego metodą destylacji reaktywnej - modelowanie kinetyki reakcji estryfikacji
Jan Hehlmann, Marcin Sobecki, Maksymilian Gądek

Ciepło spalania biomasy wierzbowej
Diana Fijałkowska, Leszek Styszko

Badania procesu spalania polidyspersyjnych mieszanek węglowych nowej generacji z dominującym udziałem węgli quasikoksowych
Jan Hehlmann, Wiesław Szeja, Maciej Jodkowski

Analiza zmienności rozbioru wody w miejscowości wypoczynkowej pasa nadmorskiego
Danuta Usidus, Anna Filon

Badania nad otrzymywaniem kompozytowego biopaliwa energetycznego z udziałem pofermentacyjnej biomasy ściekowej
Jan Hehlmann, Wiesław Szeja, Maciej Jodkowski, Piotr Benducki

Metody rozwijania ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych uczniów szkół podstawowych
Agnieszka Hłobił

Adsorpcja barwników na świeżym i zregenerowanym węglu WD-extra
Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk

Praktyczne aspekty eksploatacji stacji uzdatniania wody na przykładzie SUW Wierzchowo
Barbara Juraszka, Sławomir Braun

Koncepcja modernizacji gospodarki osadowej z wykorzystaniem procesu stabilizacji tlenowo-beztlenowej w oczyszczalni ścieków w SM MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckim
Izabela Bartkowska, Lech Dzienis

Podczyszczanie ścieków zawierających kleje organiczne z zastosowaniem koagulantu PIX 113 oraz flokulantu FLOPAM DW 2160
Barbara Juraszka, Joanna Mosińska

Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów w obecności nadtlenku wodoru
Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś

Popiół lotny w budownictwie. Badania wytrzymałościowe gruntów stabilizowanych mieszanką popiołowo-cementową
Jarosław Filipiak

Użytkowe, przyrodnicze i energetyczne walory przymorskich użytków zielonych
Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Adrian Sarnowski, Mariusz Karasiuk

Ocena stanu ekologicznego cieków Jeziora Trzesiecko na podstawie wskaźników biotycznych
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Anna Śliwińska

Wpływ termicznego przetworzenia i enzymatycznej hydrolizy biomasy sorgo (Sorghum bicolor) na efektywność wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej
Mirosław Krzemieniewski, Marcin Dębowski, Marcin Zieliński

Zmiany ilościowe WWA w ściekach oczyszczonych podczas utleniania
Maria Włodarczyk-Makuła

Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem
Łukasz Szałata, Jerzy Zwoździak

Przesiewanie materiałów biologicznych w przesiewaczach rotacyjnych
Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński

Eliminacja metali ciężkich z popiołów z użyciem roztworów ługujących zawierających bakterie utleniające siarkę lub bakterie produkujące biologiczne substancje powierzchniowo czynne
Ewa Karwowska, Maria Łebkowska, Agnieszka Tabernacka, Dorota Andrzejewska

Frakcje ChZT ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk

Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na popiołach
Urszula Filipkowska, Wojciech Janczukowicz, Joanna Rodziewicz, Rafał Szmit

Testy filtracji ciśnieniowej zawiesiny odpadowej z odmulnika DORRa
Michał Palica, Wiesław Spyrka, Malwina Adamczyk

Aplikacyjne zastosowanie kompostu sokólskiego do ochrony terenów uprawnych wokół mogilnika pestycydowego
Katarzyna Ignatowicz

Metale ciężkie w Minogu Rzecznym Lampetra fluviatilis (L. 1758)
Mikołaj Protasowicki, Artur Ciemniak, Magdalena Mamińska

Zastosowanie tarczowych złóż biologicznych do oczyszczania ścieków z hodowli ryb
Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska, Wojciech Janczukowicz

Produkcja metanu wskaźnikiem oceny biodegradowalności substratów w procesie fermentacji metanowej
Sylwia Myszograj

Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi
Jarosław Siewior, Tadeusz Tumidajski, Dariusz Foszcz, Tomasz Niedoba

Zastosowanie niemieckich rozwiązań w ocenie uciążliwości zapachowej w Polsce
Izabela Sówka, Alicja Nych, Jerzy Zwoździak

Foresight OGWK - Analiza innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego z zastosowaniem metody Delphi
Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław Kozioł, Zbigniew Piotrowski

Możliwości zastosowania kompostu z odpadów do usuwania węglowodorów alifatycznych C6-C9 z roztworu
Tomasz Ciesielczuk, Urszula Karwaczyńska, Czesława Rosik-Dulewska

Technologie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego - diagnoza stanu aktualnego, ocena innowacyjności i analiza SWOT
Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita

Przyrodnicze wykorzystanie osadów dennych w świetle obowiązujących przepisów
Tomasz Ciesielczuk, Grzegorz Kusza, Urszula Karwaczyńska

Wpływ wybranych czynników na rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego określony metodą krzyżowej analizy wpływów
Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Wiesław Blaschke, Aleksander Lutyński, Wiesław Kozioł, Zbigniew Piotrowski

Porównanie wydajności produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej wybranych roślin energetycznych
Anna Grala, Magda Dudek, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski

Wstępne badania nad możliwością przewidywania parametrów jakościowych odpadów powstających w procesach wzbogacania węgli kamiennych
Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Zbigniew Grudziński

Złoża biologiczne jako alternatywa oczyszczania małych ilości ścieków
Katarzyna Ignatowicz, Monika Puchlik

Depozyty mułów węglowych - inwentaryzacja i identyfikacja ilościowa
Wojciech Sobko, Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke

Badania i ocena wartości nawozowej kompostów i wermikompostów
Dariusz Boruszko

Modelowanie rynku biomasy w Małopolsce z uwzględnieniem aspektów prawnych, rynkowych i ekologicznych
Zygmunt Kowalski, Łukasz Lelek

Charakterystyka wiekowo-wzrostowa tarłowych migrantów łososi (Salmo salar L.) Wieprzy
Małgorzata Pilecka-Rapacz

Potrzeba nawodnień w centralnej Polsce na przykładzie powiatu kutnowskiego
Piotr Stachowski, Justyna Markiewicz

Charakterystyka biologiczna narybku łososi i troci rzek zachodniopomorskich
Małgorzata Pilecka-Rapacz

Ocena wpływu procesu kompostowania na zmiany liczebności populacji grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych w osadach ściekowych
Krzysztof Skowron, Halina Olszewska, Anna Pawłowska

Struktura wiekowo-wzrostowa populacji troci tarłowej rzek pomorskich z 1999 roku
Małgorzata Pilecka-Rapacz

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń bakteriologicznych w procesach oczyszczania ścieków z zastosowaniem stawów biologicznych
Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Bożena Szejniuk, Grzegorz Wroński

Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu
Henryk Sobczuk, Łukasz Guz

Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych
Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Bożena Szejniuk, Magdalena Michalska, Grzegorz Wroński

Nowoczesne metody monitoringu i sterowania procesem spalania paliw stałych w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne
Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Konrad Gromaszek

Ocena wydajności produkcji biomasy glonowej w reaktorze rurowym przy wykorzystaniu jako pożywki odcieków z bioreaktora fermentacji metanowej
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski

Możliwości zastosowania odpadów energetycznych do mineralnej sekwestracji CO2
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki

Wpływ wstępnej degradacji środowiskowej oraz promieniowaniem UV/VIS na właściwości mechaniczne komercyjnych folii oksybiodegradowalnych
Agnieszka Marcinkowska, Katarzyna Rozmysłowicz, Ewa Andrzejewska, Jacek Dach, Krzysztof Pilarski

Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego
Wiesław Kozioł, Zbigniew Piotrowski, Radosław Pomykała, Łukasz Machniak, Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke

Wpływ nanotlenku glinu i nanotlenku glinu modyfikowanego kobaltem na mikroorganizmy
Paulina Mosdorf, Ewa Karwowska, Antoni Ryszard Kunicki, Gabriela Karolczak

Zużycie wody w budownictwie wielorodzinnym - wybrane zagadnienia
Paweł Podwójci, Marcin Kozłowski, Marcin Krysiuk

Zastosowanie GIS do analizy przestrzennej stężeń pyłu PM2.5 oraz PM10 na terenie województwa dolnośląskiego
Izabela Sówka, Anna Łągiewka, Anna Zwoździak, Maria Skrętowicz, Alicja Nych, Jerzy Zwoździak

Kształtowanie się zasobów wodnych w małych zlewniach leśnych na obszarze Wielkopolski
Rafał Stasik, Czesław Szafrański, Mariusz Korytowski, Daniel Liberacki

Wpływ dezintegracji i fermentacji na podatność osadów ściekowych do odwadniania
Paweł Wolski, Lidia Wolny

Systemy IT we wspomaganiu procesu podejmowania decyzji i zarządzaniu ryzykiem
Mariusz Smolarkiewicz, Marcin Mieczysław Smolarkiewicz, Stanisław Biedugnis, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk

Wpływ mocy procesora ultradźwiękowego na biodegradowalność osadów ściekowych
Iwona Zawieja, Lidia Wolny

Doświadczenia z projektowania i wdrażania stacji uzdatniania wody kotłowej dla ENERGO-TECH sp. z o.o.
Iwona Skoczko

Wydajność produkcji biomasy glonowej w reaktorze otwartym
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski

Zmiany składu chemicznego wód kopalnianego zbiornika zapadliskowego
Barbara Jachimko, Małgorzata Kasprzak

Ocena zagrożenia zanieczyszczeniem rtęcią wód podziemnych w wyniku oddziaływania wybranych odcinków dróg na obszarze centralnej Polski
Beata Klojzy-Karczmarczyk

Wykorzystanie energii słonecznej w procesie suszenia osadów ściekowych
Janusz Filipiak, Czesław Przybyła

Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną,
Sławomira M. Dumała, Mariusz A. Skwarczyński

Zastosowanie wybranych metod oceny wpływu cyklu życia procesu produkcji flokulantu syntezowanego z odpadów żywicy fenolowo-formaldehydowej na jakość środowiska,
Anna Henclik, Wioletta M. Bajdur

Szacowanie wskaźnika wytwarzania odpadów zawierających azbest na obszarach wiejskich wybranych gmin,
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Said Makoudi

Problem ekonomicznych skutków urabiania pozapokładowej skały płonnej w kopalniach węgla kamiennego,
Krzysztof Kryj, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic

Charakterystyka śródleśnych oczek wodnych na terenie leśnego zakładu doświadczalnego Siemianice,
Mariusz Korytowski

Potencjał energetyczny substratów roślinnych pochodzących z nieużytków drogowych,
Magda Dudek, Anna Grala, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski

Spalanie węgla kamiennego w sektorze komunalno-bytowym - wpływ na wielkość "niskiej emisji
Katarzyna Stala-Szlugaj

Zastosowanie reaktora ASBR do oczyszczania ścieków z przemysłu mięsnego
Anna Kwarciak-Kozłowska, Karolina Mielczarek, Jolanta Bohdziewicz

Zanieczyszczenie wód produktami naftowymi,
Janina Piekutin

Porównanie efektów usuwania ortofosforanów ze ścieków metodą elektrokoagulacji i metodą roztwarzania metali
Izabela Wysocka, Monika Natalia Giza

Dynamika zmian stanów wód gruntowych i uwilgotnienia gleb siedlisk leśnych w zlewni cieku Hutka
Daniel Liberacki

Wpływ modyfikacji asfaltów drogowych frakcją popirolityczną na emisje lotnych związków organicznych
Hubert Zymek

Stany wód i ich amplitudy w ciekach w małych zlewniach leśnych w roku wilgotnym na przykładzie zlewni Rowu Rakowskiego
Rafał Stasik

Oczyszczanie ścieków koksowniczych w układzie zintegrowanym łączącym proces koagulacji z ciśnieniowymi technikami membranowymi
Karolina Mielczarek, Anna Kwarciak-Kozłowska, Jolanta Bohdziewicz

Geologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowych
Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid

Analiza hydraulicznego działania zbiornika retencyjno-przerzutowego
Robert Malmur

Zmiany udziału frakcji ChZT podczas oczyszczania ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków mleczarskich
Joanna Struk-Sokołowska

Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski
Adam Zydroń

Przeżywalność pałeczek Salmonella Enteritidis w gnojowicy świńskiej
Bożena Szejniuk, Katarzyna Budzińska, Grzegorz Wroński, Małgorzata Magdalena Kostrzewa, Anita Jurek

Wpływ elektrolizy na zawartość azotu amonowego i ortofosforanów w wodach osadowych
Marek Romuald Rynkiewicz, Tomasz Jóźwiak