Archiwum

Domowe mikrosiłownie kogeneracyjne
Jarosław Mikielewicz

Zastosowanie wysokociśnieniowej strugi wody do czyszczenia studni głębinowych
Przemysław Borkowski

Syntetyczne związki kompleksujące w środowisku wodnym wpływ na organizmy fitoplanktonowe
Alicja Kosakowska

Ocena stanu jakości różnych typów wód na podstawie makrobentosowych wskaźników biotycznych
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Paweł Zdoliński, Krzysztof Chrzanowski, Anna Górajek, Piotr Masian

Szybkość sedymentacji powierzchniowych osadów bałtyckich zmierzona przy użyciu 210Pb i 137Cs
Aleksandra Szczepańska, Agata Zaborska, Janusz Pempkowiak

Badania laboratoryjne nad możliwością termicznej utylizacji poprodukcyjnych odpadów poliestrowych
Tadeusz Piecuch, Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski

Gospodarka pierwotnymi nośnikami energii w Polsce a ochrona środowiska przyrodniczego
Eugeniusz Mokrzycki, Alicja Uliasz-Bocheńczyk

Rozkład wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie dojrzewania kompostu
Czesława Rosik-Dulewska, Tomasz Ciesielczuk, Urszula Karwaczyńska

Ekologiczno-energetyczne aspekty badań eksperymentalnych procesu skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Waldemar Kuczyński

Ocena wpływu współczynników spływu i opóźnienia na przepływy obliczeniowe w sieci kanalizacji deszczowej
Andrzej Królikowski, Jadwiga Królikowska

Związki ołowiu i chromu w środowisku naturalnym i odpadach
Kazimierz Szymański

Wpływ odpadów organicznych i organiczno-mineralnych na mobilność metali ciężkich w glebie
Józefa Wiater

Zastosowanie piasków odpadowych do wykonywania posadzek przemysłowych
Wiesława Głodkowska, Janusz Kobaka

Porównanie efektywności wnikania masy dla mieszadeł z napowietrzaniem bełkotkowym
Andrzej Heim, Jacek Stelmach

Wpływ nawożenia na przyrosty pędów klonów wierzby krzewiastej w 2008 roku w okolicach Koszalina
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma

Efektywność funkcjonowania gminnych oczyszczalni ścieków
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Janusz Filipiak

Automatyczne sterowanie jakością spalania paliwa stałego w kotłach przemysłowo-grzewczych
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska

Wpływ wysokości i rozkładu opadów atmosferycznych na uwilgotnienie gleb wytworzonych z gruntów pogórniczych
Czesław Szafrański, Piotr Stachowski, Paweł Kozaczyk

Wybrane problemy zaopatrzenia w gaz jednostek osadniczych w Polsce
Antoni Waldemar Żuchowicki, Jakub Żuchowicki

Aparat hybrydowy ze złożem ziarnistym w instalacji spalania odpadów
Jan Hehlmann, Ewa Pietrasik, Edyta Kujawska, Dominik Bania

Równanie Darcy jako podstawa analizy teoretycznej szczególnych przypadków procesu filtracji
Tadeusz Piecuch

Ciągłość działania rozległych układów technicznych
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk

Rolnicze i środowiskowe znaczenie próchnicy glebowej i metodyka jej bilansu
Tadeusz Pałosz

Metody określania kosztów środowiskowych i zasobowych spowodowanych użytkowaniem wód
Rafał Miłaszewski

Sorbenty organiczne i mineralne w procesie oczyszczania ścieków
Józef Malej

Wpływ czynników fizyko-chemicznych na specjację fosforu w osadach ściekowych powstających w technologii EvU-Perl
Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur

Wpływ czasu przetrzymania wsadu w bioreaktorze na stabilizację kompostu
Robert Sidełko

Główne źródła rtęci w organizmach ludzi nie narażonych zawodowo
Ewa Leśniewska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Tadeusz Paryjczak

Analiza wybranych parametrów kolmatacji w procesie filtracji grawitacyjnej
Jacek Piekarski

Całkowite utlenianie katalityczne lotnych chloropochodnych występujących w ciekłych odpadach przemysłowych z syntezy organicznej
Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski

Technologiczne aspekty wypieku pieczywa z określeniem punktów krytycznych zanieczyszczeń mikrobiologicznych (surowiec, urządzenia, produkt)
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski

Przydatność osadów komunalnych i mieszanek trawnikowych do zadarniania gruntów bezglebowych
Teodor Kitczak, Henryk Czyż

Kinetyka przemian polichlorowanych bifenyli w czasie kompostowania
Izabela Siebielska

Wykorzystanie odpadów mineralnych w budowie składowisk odpadów komunalnych
Piotr Wodziński

Zaprawy odporne na środowiska agresywne
Mariusz Januszewski

Jakość wód powierzchniowych po rekultywacji na przykładzie Jeziora Głęboczek
Adam Traczykowski, Krzysztof Berleć, Barbara Rzepczyk

Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na laboratoryjnej wirówce sedymentacyjnej typu MPW-350 oraz na przemysłowej wirówce typu Noxon DC20 - problem przeniesienia skali
Justyna Kutryn, Tadeusz Piecuch

Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych
Tadeusz Tumidajski, Dariusz Foszcz, Tomasz Niedoba, Jarosław Siewior

Udoskonalone sposoby akumulacji i rozdziału ciepła w instalacjach grzewczych
Leopold Naskręt, Aleksander Szkarowski

Badanie możliwości uzyskania pigmentów żelazowych z odpadów metalurgicznych
Barbara Tora, Marian Kurzac, Zbigniew Tajchman

Metoda energooszczędnego sterowania pracą instalacji grzewczych w budynkach o podwyższonej izolacyjności cieplnej - porównanie modelu matematycznego z wynikami badań
Maja Dyczkowska, Aleksander Szkarowski

Proces MIEXRDOC jako metoda przydatna do wstępnego oczyszczania wody przed procesem filtracji na membranach ceramicznych
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Agnieszka Urbanowska

Produkcja i rozpylanie roztworów neutralizujących przykre zapachy powstałych na osnowie ekstraktów z geranium, kminku zwyczajnego, anyżu, jałowca pospolitego oraz czarnuszki
Tadeusz Piecuch, Bohdan Andriyevski, Ludmiła Andriyevska, Barbara Juraszka, Anna Kowalczyk

Wpływ preekspozycji cynkiem na toksyczne efekty działania kadmu u szczurów
Dariusz Boroń, Janusz Konecki

Analiza zużycia wody w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom
Antoni Waldemar Żuchowicki, Renata Majczyna

Charakterystyka chemiczna i fizyczna wód środkowej i dolnej Drawy w cyklu rocznym 2007/2008
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz

Rezultaty badań fizycznych i chemicznych wód dopływów środkowej Drawy w roku 2007/2008
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz

Parametry fizyczne i chemiczne wód dopływów dolnej Drawy w roku 2007/2008
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz

Zastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych
Czesław Suchocki

Stan fizykochemiczny i hydromorfologiczny małej rzeki nizinnej
Mariusz Sojka, Sadżide Murat Błażejewska

Praktyczne aspekty spalania biomasy w kotłach rusztowych. Doświadczenia eksploatacyjne na przykładzie współspalania biomasy w kotle WR-10 w Ciepłowni DPM w Koszalinie
Urszula Miller

Dyskomfort lokalny na stanowisku pracy
Edyta Dudkiewicz, Janusz Jeżowiecki

Zastosowanie płuczki piasku typu AGW-12 na części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków JAMNO
Mariusz Kozak

Wstęp do metody rangowania potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych
Jerzy Bykowski, Leszek Czapiewski, Rafał Stasik, Mariusz Korytowski

Analiza porównawcza zmian w rozbiorach wody z uwzględnieniem sposobu jej dostarczania do odbiorców
Antoni Waldemar Żuchowicki, Wojciech Kuczyński

Efekty beztlenowego procesu przetwarzania odpadowych substratów organicznych pochodzących z przemysłu mięsnego
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski

Odporność psychiczna a choroby przewlekłe na tle nerwowym uwarunkowane jakością środowiska życia człowieka
Izabela Górska

Własności filtracyjne zawiesiny po wirówkach DECANTER po dodaniu flokulantu Magnafloc 919
Michał Palica, Andrzej Gierczycki, Marcin Lemanowicz

Występowanie substancji chloroorganicznych w wodzie po procesie utleniania oraz możliwości ich analizy
Rafał Schmidt

Modelowanie zmian stężenia tlenu rozpuszczonego w wodach jezior
Paweł Biedka, Lech Dzienis

Możliwości nieprzemysłowego wykorzystania odpadów z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska, Tomasz Ciesielczuk, Katarzyna Głowala

20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce
Magdalena Gajewska, Hanna Obarska-Pempkowiak

Odpylanie mokre w skruberze ze zderzającymi się strumieniami
Bogumiła Wrzesińska, Sylwia Witman

Zmiany uwilgotnienia gleb polderu Nielegowo w okresach wegetacyjnych lat 2005 do 2007
Czesław Przybyła, Paweł Kozaczyk, Iwona Sielska, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik

Pierwiastki promieniotwórcze w węglu oraz w produktach odpadowych powstających podczas jego spalania
Tadeusz Olkuski, Katarzyna Stala-Szlugaj

Usuwanie cynku z roztworów wodnych i ścieków z zastosowaniem immobilizowanej i nie immobilizowanej biomasy Aspergillus niger
Ewa Karwowska, Maria Łebkowska, Leszek Pielach, Marek Apolinarski

Przeżywalność Salmonella sp. w wodach powierzchniowych w zmiennych warunkach termicznych
Katarzyna Budzińska, Adam Brudnicki, Adam Traczykowski

Analiza zagrożeń powodziowych w zlewni rzeki Piotrówki
Włodzimierz Czamara, Czesława Rosik-Dulewska, Roman Lipka, Mirosław Wiatkowski

Możliwości zagospodarowania popiołów po termicznym unieszkodliwianiu osadów ściekowych w aspekcie regulacji prawnych
Andrzej Białowiec, Wojciech Janczukowicz, Mirosław Krzemieniewski

Badania procesu mokrego rozdrabniania mączki kamienia wapiennego oraz wpływu rozdrobnienia na efektywność odsiarczania spalin
Jan Hehlmann, Maciej Jodkowski

Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego
Artur Pawłowski

Membranowy proces wymiany anionów jako metoda zmiany składu jonowego wody
Sylwia Kliber, Jacek A. Wiśniewski

Badania rozpoznawcze możliwości zastosowania fitoremediacji do ochrony terenów wokół mogilników pestycydowych
Katarzyna Ignatowicz

Wentylacja i oczyszczanie powietrza w spawalnictwie
Aleksander Grimitlin

Mikroflora rekultywowanych zbiorników wodnych na przykładzie Jeziora Rudnickiego Wielkiego
Krzysztof Berleć, Anita Jurek, Magdalena Michalska, Adam Traczykowski

Przebieg stanów i zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego w średnim roku hydrologicznym
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański

Ograniczenie emisji odorów z wód popłucznych przemysłu cukrowniczego z wykorzystaniem zjawiska kawitacji hydrodynamicznej
Janusz Ozonek, Joanna Szulżyk-Cieplak, Jacek Czerwiński

Wpływ dodatku flokulantu Magnafloc 919 na przebieg filtracji wirowej podekantacyjnej zawiesiny odpadowej
Michał Palica, Agata Dolina, Andrzej Gierczycki, Stanisław Kolorz

Mobilny system usuwania odpadów mogilnikowych i szpitalnych
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk

Wpływ mineralnej karbonatyzacji na wymywalność zanieczyszczeń
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Zbigniew Piotrowski

Badania wstępne nad upłynnianiem węgli brunatnych
Anna Tokarska

Immobilizowane komórki glonów w ocenie toksyczności miedzi
Alicja Kosakowska, Dorota Król

Transport cząstek koloidalnych z zaadsorbowanymi jonami arsenu przez mineralne złoże porowate
Izabela Wróbel, Izabela Polowczyk, Zygmunt Sadowski

Celowość stosowania nawodnień deszczownianych w zagospodarowaniu rolniczym gruntów pogórniczych
Piotr Stachowski

Jednostkowe zużycie wody oraz straty pozorne w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku
Paweł Podwójci, Grzegorz Serejko, Michał Wojciechowski, Stanisław Biedugnis, Paulina Chojnacka, Mariusz Smolarkiewicz, Andrzej Czapczuk

Dynamika zmian mikroflory bakteryjnej w składowanych osadach ściekowych
Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Magdalena Michalska, Krzysztof Berleć, Bożena Szejniuk

Zrównoważone użytkowanie energii w sektorze komunalnym
Tomasz Cholewa, Artur Pawłowski

Wpływ składu jakościowego substratów oraz obciążenia komory ładunkiem związków organicznych na skład i ilość uzyskiwanego biogazu
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski

Uciążliwość zapachowa zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych
Janusz Ozonek, Marta Korniluk, Adam Piotrowicz

Zmienność przepływów w małym cieku leśnym
Daniel Liberacki

Badania procesów mikrobiologicznej degradacji polimerów stosowanych w technologii płynów wiertniczych
Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz

Ocena ładunków związków biogennych wymywanych ze zlewni cieku Dębina
Mariusz Sojka

Wpływ temperatury na mikrobiologiczne usuwanie siarkowodoru z biogazu
Magdalena Zdeb, Małgorzata Pawłowska

Współspalanie węgla i biomasy w energetyce - ceny koszty na przykładzie węgla brunatnego
Urszula Lorenz, Zbigniew Grudziński

Biometanizacja metodą zrównoważonej utylizacji odpadów
Magdalena Lebiocka, Artur Pawłowski

Unieszkodliwianie odcieków składowiskowych w systemach roślinno-gruntowych - możliwości doboru dawki odcieków w inicjalnej fazie rozwoju roślin
Andrzej Białowiec, Sławomir Kasiński

Próba sformułowania w ujęciu systemowym reguły optymalnego osiągnięcia celów technicznych przy rozwiązywaniu problemów projektowych obiektów budowlanych na przykładzie sieci wodociągowych
Małgorzata Dalewska-Kolan, Paweł Podwójci

Charakterystyka fizyczno-limnologiczna jeziora Modła i Smołdzińskiego
Roman Cieśliński, Alicja Wysińska, Piotr Ogonowski

Próby zastosowania węgla pylistego do unieszkodliwiania pestycydów w ściekach
Iwona Skoczko

Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych na wybrane parametry mikrobiologiczne powietrza
Krzysztof Berleć, Katarzyna Budzińska, Bożena Szejniuk, Anna Kułakowska

Wpływ wybranych parametrów wejściowych systemu gospodarki odpadami medycznymi na koszt jego funkcjonowania i strukturę
Maria Walery, Paweł Podwójci, Stanisław Biedugnis

Rola retencji w gospodarce wodnej zlewni śródleśnego oczka wodnego
Mariusz Korytowski

Analiza opłacalności zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w projektowanym budynku jednorodzinnym. Kolektory słoneczne, pompy ciepła
Ewelina Różycka

Wpływ recyrkulacji zewnętrznej na jakość ścieków w oczyszczalniach BioclereR
Łukasz Kopeć, Michał Świsłowski

Drop point - nauka i sztuka w eksperymencie.
Edyta Dudkiewicz, Przemysław Sanecki, Adam Krzysztofiak