Archiwum

Ultrafiltracja jako metoda usuwania naturalnych substancji organicznych z wody
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz

Zastosowanie proekologicznych technologii hydrostrumieniowych (oraz sprzętu wysokociśnieniowego) w przemyśle stoczniowo-remontowym
Przemysław Borkowski

Efektywność usuwania barwnika reaktywnego Orange 16 w procesie ozonowania
Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Mirosław Krzemieniewski, Ewa Dłuska

Technologiczne aspekty przetwórstwa ryb z określeniem punktów krytycznych i identyfikacją zanieczyszczeń mikrobiologicznych (ryb, urządzeń i produktów)
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski, Emilia Sowa

Usuwanie substancji organicznej, związków azotu oraz zawiesiny w obiekcie hydrofitowym typu SSHF w miejscowości Capinha w Portugalii
Mirosława Arendacz, Hanna Obarska-Pempkowiak, Antonio Albuquerque, Maria Correia, Miguel Borges

Transport jonów metali przez piasek kwarcowy
Zygmunt Sadowski, Agata Brzozowska, Izabela Polowczyk

Żywotność i zdrowotność nasion roślin zbożowych traktowanych wyciągami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski

Współczynniki podziału rtęci między fazę rozpuszczoną a cząsteczkową w Bałtyku Południowym
Jacek Bełdowski, Magdalena Bełdowska

Związek pomiędzy rejonami uprawy kukurydzy na ziarno a strefami zagrożenia upraw ziemniaka PVY i PLRV w Polsce
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Adam Majewski

Naturalne i antropogeniczne procesy odpowiedzialne za występowanie metoksyfenoli w ekosystemach i bezpośrednim otoczeniu człowieka
Jaromir Michałowicz

Potencjał pomiarowy obrazów VHRS o dużym kącie wychylenia kamery
Wiesław Wolniewicz

Zawartość składników biogennych w wodach powierzchniowych w małych zlewniach na terenie Puszczy Zielonka
Daniel Liberacki, Czesław Szafrański

Analiza postępowania ratowniczego w wybranych zakładach stosujących toksyczne związki chemiczne w Poznaniu
Tomasz Michalak, Jerzy Orłowski, Edyta Pędzieszczak-Michalak, Karol Marcinkowski

Metody ługowania zanieczyszczeń z odpadów mineralnych w aspekcie możliwości ich zastosowania w budownictwie hydrotechnicznym
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska

Podczyszczanie ścieków poprodukcyjnych zawierających kleje organiczne metodą koagulacji chlorkiem żelaza
Barbara Juraszka, Tadeusz Piecuch

Charakterystyka środowiska wodnego zlewni Środkowej i Dolnej Drawy w sezonie wegetacyjnym
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz

Oczyszczanie ścieków przemysłowych z produkcji gazobetonu
Jacek Piekarski, Tadeusz Piecuch, Tomasz Dąbrowski

Periodyczna filtracja wirowa zawiesiny zrzutowej po wirówkach BIRD'a, zawierającej dodatek flokulantu Magnaflog 336
Michał Palica, Karolina Pęczek, Łukasz Kurowski, Jan Niemirowski

Wykorzystanie reakcji Fentona do ograniczania procesu zagniwania i powstawania siarkowodoru w ściekach komunalnych
Marcin Dębowski, MarcinZieliński, Mirosław Krzemieniewski, Andrzej Białowiec

Wpływ zawartości flokulantu Magnaflog 336 na przebieg filtracji ciśnieniowej kopalnianej zawiesiny zrzutowej po wirówkach BIRD'a
Michał Palica, Gracjan Kocy, Łukasz Kurowski, Anna Pławecka

Teoretyczne zagadnienia zastosowania rozdzielaczy hydraulicznych i zbiorników buforowych w nowoczesnych instalacjach grzewczych
Aleksander Szkarowski, Leopold Naskręt

Fundusze Ekologiczne wobec aksjomatu: człowiek najwyższą wartością w świecie przyrody
Franciszek Piontek

Wpływ sterowania czasem pracy węzła cieplnego na stan temperaturowo-wilgotnościowy przegród budowlanych
Aleksander Szkarowski, Maja Dyczkowska

Ługowanie związków chlorowcoorganicznych z osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych
Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina

Analiza przemian fazowych proekologicznych czynników chłodniczych w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Krzysztof Dutkowski

Poprawa ekologicznych wskaźników pracy spalinowych silników tłokowych przez zastosowanie katalizatorów spalania
V.V. Serdiuk, D.V. Serdiuk, L.A. Ashkinazi

Wpływ natlenienia złóż hydrofitowych na efektywność usuwania zanieczyszczeń
Agnieszka Tuszyńska, Hanna Obarska-Pempkowiak

Obserwacje rozwoju wierzby energetycznej w 2007 roku
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma

Stan badań w Polsce nad wykorzystaniem mikroorganizmów do odzysku metali z rud i odpadów
Ewa Karwowska, Maria Łebkowska

Wpływ obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń organicznych na wzrost wybranych grup bakterii podczas procesu oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w SBR
Mirosław Szyłak-Szydłowski, Anna Grabińska-Łoniewska

Biomonitoring miejskiego odcinka Dzierżęcinki z wykorzystaniem makrozoobentosu w celu renaturyzacji koryta rzeki
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Anna Celińska-Spodar

Walory florystyczne, użytkowe i przyrodnicze słonaw przymorskich
Henryk Czyż, Teodor Kitczak

Efektywność usuwania substancji tłuszczowych w układzie oczyszczania ścieków miejskich
Adam Boguski

Wstępna ocena wpływu zbiornika Mściwojów na przepływy w rzece Wierzbiak i głębokości zwierciadła wody gruntowej w terenach przyległych
Czesław Szafrański, Paweł Stefanek

Handel emisjami jako instrument ekonomiczny polityki ekologicznej. Analiza zalet i wad instrumentu
Wojciech Piontek, Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Charakterystyka jakości wody cieków zasilających projektowany zbiornik Racibórz
Mirosław Wiatkowski, Włodzimierz Czamara, Czesława Rosik-Dulewska, Katarzyna Frycz

Problematyka uzyskiwania frakcji paliwowych z węgla i odpadowych poliolefin
Anna Tokarska

Mogilniki pestycydowe na terenie województwa podlaskiego
Katarzyna Ignatowicz

Ocena wybranych składników bilansów wodnych małych zlewni leśnych o zróżnicowanych warunkach siedliskowych
Rafał Stasik, Czesław Szafrański, Daniel Liberacki, Mariusz Korytowski

Możliwości zastosowania popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w kotłach wodnych do sekwestracji CO2 na drodze mineralnej karbonatyzacji
Alicja Uliasz-Bocheńczyk

Miejscowe planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na przykładzie terenu w otulinie Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka"
Piotr Stachowski

Zastosowanie polimerowych membran ultrafiltracyjnych do usuwania substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych
Izabela Kowalska

Wybrane aspekty modelowania systemu zaopatrzenia w wodę na przykładzie miasta Łapy
Wojciech Kruszyński, Lech Dzienis

Terenowe badania funkcjonowania przepławki dla ryb na zbiorniku Michalice
Robert Kasperek, Mirosław Wiatkowski

Ryzyko związane z geologicznym składowaniem CO2
Barbara Uliasz-Misiak

Wykorzystanie odpadów przemysłowych do budowy i umacniania wałów przeciwpowodziowych
Piotr Filipowicz, Magdalena Borys

Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb obszarów zalewowych na terenie miasta Opola
Izabella Pisarek

Ocena małej retencji wodnej w Puszczy Zielonka i jej otulinie
Daniel Liberacki, Piotr Stachowski

Wykorzystanie modelu numerycznego do oceny skuteczności działania drenaży, ograniczających transport zanieczyszczeń w wodach podziemnych
Zbigniew Maruszewski, Bogumił Dembski

Wybrane właściwości fizyko-chemiczne nanosów mineralnych powstałych w wyniku powodzi w 1997 roku na terenie Powiatu Krapkowickiego
Grzegorz Kusza, Tomasz Ciesielczuk

Neutralizacja przykrych zapachów poprzez rozpylanie roztworów powstałych na bazie ekstraktów z owoców cytrusowych, imbiru oraz goździków
Ludmiła Andriyevska, Barbara Juraszka, Anna Kowalczyk, Tadeusz Piecuch, Karolina Pol, Agnieszka Zimoch