Archiwum

Efektywność usuwania żelaza i manganu na zeolitach
Anna M. Anielak, Mirosława Arendacz

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa czwartorzędowych związków amonowych z oceną metod badania
Ewa Czerwińska, Joanna Piepiórka, Wojciech Piotrowski

Wpływ rejonu uprawy i odmiany kukurydzy na potrzeby nośników energii do suszenia ziarna
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma, Adam Majewski

Megistaspis gibba z terenu zakładu górniczego w Mielenku Drawskim, Pojezierze Drawskie - Polska
Tomasz Borowski

Przemysłowe oczyszczanie paliw ciekłych metodą filtracji przez porowate materiały polimerowe
A.V. Klimov, S.B. Panov, V.V. Serdiuk, L.A. Ashkinazi

Społeczna odpowiedzialność biznesu czynnikiem rozwoju regionalnego zorientowanego na ochronę środowiska
Arkadiy Ivanov

Analiza optymalnych kierunków rozwoju ciepłownictwa na Ukrainie
Anatoliy Kolienko

Metale ciężkie i chlorowane węglowodory w niektórych gatunkach ryb z rzeki Odry
Mikołaj Protasowicki, Władysław Ciereszko, Anna Perkowska, Artur Ciemniak, Izabela Bochenek, Ewa Brucka-Jastrzębska, Jan Błachuta

Matematyczny opis technologii podczyszczania ścieków zawierających kleje organiczne
Barbara Juraszka, Tadeusz Piecuch

Opis odwadniania zawiesiny zrzutowej po wirówce filtracyjno-sedymentacyjnej BIRDa modelem SORENSENA
Michał Palica, Aneta Grotek, Magdalena Gruca, Jan Niemirowski

Kompleksowy problem ochrony atmosfery na początku nowego tysiąclecia
Aleksander Szkarowski

Zanieczyszczenie środkowej i dolnej Odry wybranymi metalami ciężkimi w latach 1991÷2005 na podstawie wyników monitoringu geochemicznego osadów dennych
Grażyna Głosińska, Jerzy Siepak

Profil zmian stężenia ortofosforanów podczas oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych
Krzysztof Piaskowski, Marta Ćwikałowska

Możliwość beztlenowej biodegradacji zanieczyszczeń zawartych w permeacie po nanofiltracji serwatki kwaśnej
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosła Krzemieniewski

Porównanie skuteczności koagulacji wodorotlenkiem wapnia oraz PIX-111 ścieków poprodukcyjnych z przetwórstwa ryb zakładu SUPERFISH w różnych warunkach temperaturowych
Ilona Hauzer, Jacek Piekarski

Ocena odbudowy zwierciadła wody na terenach przekształconych działalnością górnictwa węgla brunatnego
Piotr Stachowski

Walidacja metod analitycznych chemicznych i mikrobiologicznych
Rafał Schmidt, Dominika Michna

Charakterystyka imisji pyłów w aglomeracji Lublin
Aneta Duda, Krystyna Pomorska

Analiza wybranych parametrów opisujących zużycie wody w zabudowie wielorodzinnej z punktu widzenia rozbieżności między wskazaniami wodomierzy głównych a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych
Stanisław Biedugnis, Paweł Podwójci, Grzegorz Serejko

Określenie wielkości migracji pozostałości pestycydów i metali ciężkich z mogilników do wód naturalnych
Katarzyna Ignatowicz

Badania osadów dennych w rejonie granicznych meandrów Górnej Odry
Robert Kasperek, Czesława Rosik-Dulewska, Mirosław Wiatkowski

Mapy ryzyka funkcjonowania rozległych systemów technicznych
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk

Badania specjacji arsenu w łatwo wymywanych frakcjach osadów jeziornych
Lidia Kozak, Armand Dostatni, Przemysław Niedzielski

Obieg związków organicznych i form azotu w oczyszczalni ścieków z reaktorem przepływowym
Joanna Struk-Sokołowska

Migracja WWA z nieuszczelnionego składowiska odpadów do wód podziemnych
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska, Tomasz Ciesielczuk

Badania azbestu i materiałów zawierających azbest w obecności fosforytów ze złóż Syrii i Tunezji
Ludwik Domka, Magdalena Jałoszyńska, Anna Kozak

Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk