Archiwum

Ekstrakcja SPE Cu(II) i Zn(II) przy zastosowaniu liganda immobilizującego silikażelu do usunięcia, odzysku, koncentracji przy separacji z mieszaniny
Mitali Sarkar, Mridula Das

Badania nad wykorzystaniem danych z satelity IKONOS do szacowania zapotrzebowania na wodę upraw w średniej wielkości basenie hydrologicznym położonym na półwyspie Peloponeskim
George Metaxas, George Karantounias

Procedury programowo-obliczeniowe dla ciepłownictwa na podstawie technologii geoinformacyjnych
Stanisław Jołkin

Alkaliczna degradacja wybranego zasadowego barwnika przez zastosowanie podchlorynu sodowego oraz pozostałość ChZT w środowisku wodnym
Mitali Sarkar, Mahadeb Das

Doświadczenia związane z wykorzystaniem wikliny Salix viminalis w usuwaniu zanieczyszczeń z wód i ścieków
Hanna Obarska-Pempkowiak, Katarzyna Kołecka

Matematyczny opis technologii podczyszczania ścieków z zakładu przetwórstwa ryb
Tomasz Dąbrowski, Tadeusz Piecuch

Możliwość zastosowania reakcji Fentona w procesach kondycjonowania i stabilizacji osadów pochodzących z ośrodków intensywnej hodowli ryb
Mirosław Krzemieniewski, Marcin Dębowski, Joanna Sikora

Dynamika pęcherzyków parowych podczas wrzenia proekologicznych czynników chłodniczych
Marcin Baran, Tadeusz Bohdal

Modelowanie procesu biofiltracji
Klaudia Chmiel, Michał Palica

Gospodarka wodno-ściekowa w ośrodkach uzdrowiskowych
Anna M. Anielak, Mariusz Wojnicz

Adsorpcja Czerni DN na chitynie modyfikowanej w reaktorze air-lift: izotermy adsorpcji i krzywe przebicia
Urszula Filipkowska

Analiza ekonomiczna w zagadnieniach ochrony środowiska
Aleksander Szkarowski

O jakości wód powierzchniowych jezior Czajczego i Domysłowskiego w Wolińskim Parku Narodowym w różnych porach roku
Gorzysław Poleszczuk, Anna Bucior, Ewa Nowicka, Krzysztof Grzegorczyk

Wpływ obróbki wstępnej oraz metod gotowania na zawartość azotanów w warzywach
Magdalena Grudzińska, Kazimiera Zgórska

Wykorzystanie nowych rodzajów węgli aktywnych w procesie usuwania mikrozanieczyszczeń pestycydowych z wody
Katarzyna Ignatowicz

Ocena systemów deszczownianych i kierunki ich modernizacji w regionie Wielkopolski
Piotr Stachowski, Beata Bergandy

Metoda oczyszczania ścieków o wysokim stężeniu krwi z wykorzystaniem odczynnika Fentona
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski

Analiza metod określania natężenia przepływów maksymalnych w budynkach wielorodzinnych
Piotr Krzysztof Tuz