Archiwum

Wybrane problemy oczyszczania wód osadowych
Józef Malej, Anna Majewska, Adam Boguski

Najlepsze dostępne techniki (BAT) i Mnożnik Cztery dla zapewnienia ochrony środowiska
Franciszek Piontek, Barbara Piontek

Koncepcja wykorzystania wysypiska odpadów m. Słupska w Bierkowie do budowy kompleksowego zakładu utylizacji odpadów
Jerzy Jakowczyk, Tadeusz Piecuch

Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu. I. Teoretyczny opis filtracji z równoczesną kompresją osadu
Michał Palica, Jacek Kocurek

Analiza możliwości podczyszczania ścieków poprodukcyjnych Fabryki Okien i Drzwi DREWEXiM w Nowych Bielicach
Barbara Juraszka, Tadeusz Piecuch, Joanna Piekiełko

Próba wyznaczenia stężeń organicznych, bio-przyswajalnych zanieczyszczeń w wodzie przy zastosowaniu syntetycznych błon półprzepuszczalnych (SPMDs)
Ksenia Pazdro

Porównanie stężeń substancji rozpuszczonych w formacjach wodonośnych i studniach monitoringowych
Panagiotis Anastasiadis, Pericles Latinopoulos

Podstawy czyszczenia sieci wodociągowej przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej
Przemysław Borkowski

Zastosowanie metod biologiczno-fizycznych do usuwania zanieczyszczeń pestycydowych z wody
Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk

Modelowanie procesu przechłodzonego wrzenia pęcherzykowego proekologicznych czynników chłodniczych
Tadeusz Bohdal

Wahania składu fizyczno-chemicznego wód rzeki Narwi z uwzględnieniem zawartości pestycydów fenoksyoctowych
Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk

Elektroosmotyczne osuszanie gruntu w warunkach pola jednorodnego; próba ujęcia teoretycznego
Janusz Hauryłkiewicz

Zastosowanie LCA do oceny wariantów zagospodarowania odpadów komunalnych
Karol Koneczny

Kształtowanie struktury i wytrzymałości ekologicznego betonu
Aleksander Świtoński

System zabezpieczania zakładów produkcji wody stosujących chlorowanie przed skutkami awarii chlorowej
Piotr Tatoj, Jerzy Waluś

Zasady obliczeń zdławienia NOx metodą dozowanego skierowanego wtrysku balastu wodnego
Aleksander Szkarowski

Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i siarką na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin województwa małopolskiego
Krzysztof Gawroński

Ekosystemy wód przybrzeżnych Wolińskiego Parku Narodowego - jako odbiorniki wód odpadowych
Gorzysław Poleszczuk, Józef Domagała, Ilona Markiewicz, Stanisław Sitek

Przystosowanie polskiego prawa ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi do wymogów Unii Europejskiej
Iwona Skoczko

Badania zależności między wydajnością a jakością podczyszczania ścieków w procesie sorpcji
Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Emilia Knut

Wpływ poziomu fluorków na reakcje liści i igieł drzew miasta Poznania i okolic
Hanka Gramowska, Jerzy Siepak

Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska
Krzysztof Gawroński

Występowanie Drosera rotundifolia L. na plantacji żurawiny wielkoowocowej Vaccinium macrocarpon Aiton w okolicy Parsęcka
Izabela Ratuszniak, Edward Ratuszniak

Składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie województwa podlaskiego
Iwona Skoczko

Adsorpcja barwników kwasowych na węglu aktywnym
Anna M. Anielak, Domingos J. Maluarte

Wyciągi roślinne w ochronie truskawki (Fragaria vesca L.) przed Botrytis cinerea Pers. (Berg.)
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski